Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщения на Областният управител на област с административен център гр.Бургас

Областният управител на област с административен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-149 от 23.12.2020 г. е одобрен план на новообразуваните имоти  и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Езика”, землище на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас.

Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на Община Поморие, стая № 26.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от  15.01.2021 г.


Областният управител на област с административен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-150 от 23.12.2020 г. е одобрен план на новообразуваните имоти  и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Зад мината”, землище на с. Каменар, общ. Поморие, обл. Бургас.

Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на Община Поморие, стая № 26.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от  15.01.2021 г.


Областният управител на област с административен център гр.Бургас на основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл.28, ал.8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-151 от 23.12.2020 г. е одобрен план на новообразуваните имоти  и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. ”Старо сметище 1”, землище на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас.

Планът на новообразуваните имоти е изложен в сградата на Община Поморие, стая № 26.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 4 от  15.01.2021 г.

Добавено : понеделник, 18 януари 2021 15:01 горе назад 255