Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

1. Преките чуждестранни инвестиции

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2019 г. възлизат на 2 137.1 млн. евро, което е с 3.8% повече в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 8.4%. По размер на чуждестранните инвестиции област Бургас се намира на второ място в страната.

 

 

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции на нефинансовите предприятията

в област Бургас към 31.12. по години

 

 

 

Най-голям е относителния дял на направените чуждестранни инвестиции промишлеността. На второ място се нарежда секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - с 233.2 млн. евро, като спрямо 2018 г. намаляват с 1.0%.

Обемът на направените ПЧИ в сектор „Операции с недвижими имоти“ е 181.3 млн. евро. Спрямо предходната година ПЧИ в този сектор намаляват с 12.8%.

 

 

 

 

 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По окончателни данни през 2019 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайниматериални активи (ДМА)са 1 041.2 млн. лева. Техният дял в общия размер на направените разходи за дълготрайни материални активи в страната е 4.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ - 346.7 млн. лв., или 33.3% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2018 г. показателят бележи спад от 1.0 процентен пункт. На второ място е сектор „Промишленост“ с 288.9 млн. лв., или 27.7% от общия обем, като се отчита намаление от 0.9 процентни пункта спрямо 2018 година. Разходите за ДМА в сектор „Строителство“ са 119.7 млн. лв., или 11.5%, като спрямо 2018 г. относителният му дял се увеличава с 0.9 процентни пункта.

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по икономически дейности в област Бургас през 2018 и 2019 година

 

А - Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D, E - Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

F - Строителство

G, H, I – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство

J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

L - Операции с недвижими имоти

M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

O, P, Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност

К, R, S, T, U - Финансови и застрахователни дейности, култура, спорт и развлечения, ремонт, домакински вещи и други дейности

 

 

 

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове. Спрямо 2018 г. се наблюдава спад на относителният дял на направените инвестиции за „закупуване на земя“ с 6.7 процентни пункта и на „машини, производствено оборудване и апаратура“ - с 1.3 процентни пункта. Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на „сгради, строителни съоръжения и конструкции“ с 5.6 процентни пункта, на „други разходи“ - с 2.2 процентни пункта и на „транспортни средства“ - с 0.2 процентни пункта.

 

Фиг. 3. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по видове в област Бургас през 2018 и 2019 година

 

 


 

Методологични бележки

 

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума:

  • от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Повeче информация и данни за чуждестранни преки инвестиции и разходи за придобиване на ДМА са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=83) и на сайта на НСИ, раздел „Инвестиции“ (http://www.nsi.bg/node/1817/).

Добавено : понеделник, 25 януари 2021 11:29 горе назад 360