Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯВ

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

  1. 1.        Общ преглед

По окончателни данни на  Националния статистически институт за област Бургас годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 30 974 нефинансови предприятия, в които работят 121 323 лица, или с 1.2% по-малко от 2018 година. Нетните приходи от продажби за областта достигат 18 337 млн. лв. и са с 3.1% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 671 млн. лв. или с 3.7% повече от 2018 г. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 3 211 млн. лв., която е с 6.8% повече от предходната година.

 

Фиг. 1. Относителен дял на предприятията по икономически сектори и години

в област Бургас

 

 

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 94.2% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 204 млн. лв. по текущи цени, или 15.0% от общата за областта.  Относителният дял на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 4.9% и е произведена продукция в размер на 1 827 млн. лева. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 0.8% с произведена продукция в размер на 1 739 млн. лева. Големите предприятия (над 250 заети) формират 0.1% от общия брой и произвеждат  60.7% от продукцията за областта.

 

 

 

 

Фиг. 2. Произведена продукция на един зает по икономически сектори и години

в област Бургас

 

Нефинансовите предприятия в област Бургас, реализирали печалба през 2019 г., са 21 996, със загуба приключват 5 521, а с нулев финансов резултат - 3 457.

 

  1. 2.        Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 1 523 предприятия, или 4.9% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2019 г. достигат 350 млн. лева. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Броят на заетите лица е 4 854 и формира относителен дял от 4.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 158 млн. лв., или с 6.6% повече спрямо 2018 година.

През 2019 г. сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е произвел продукция в размер на 326 млн. лв., или с 4.8% повече в сравнение с предходната година, и е отчел оборот в размер на 352 млн. лв., който е с 12.8% повече спрямо 2018 година.

 

 

 

Фиг. 3. Заети лица в сектор Селско, горско и рибно стопанство по години

в област Бургас

 

 

 

 

  1. 3.        Промишленост

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 1 578 промишлени предприятия, или 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2019 г. по текущи цени достигат 8 656 млн. лева и формира най-голям дял - 47.2% от нетните приходи от продажби за областта. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия се увеличава с 0.6 процентни пункта.

В промишления сектор през 2019 г. броят на заетите лица е 23 389 и формира относителен дял - 19.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 857 млн. лв., или с 14.4% повече спрямо 2018 година.

През 2019 г. сектор „Индустрия (с изкл. на строителството)“ e произвел продукция в размер на 9 140 млн. лв., или с 6.1% повече в сравнение с предходната година.

През 2019 г. промишлените предприятия са отчели оборот в размер на 9 150 млн. лева, който е с 3.9% повече спрямо 2018 година.

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Произведена продукция на един зает в промишлеността по сектори и години

в област Бургас

 

 

Фиг. 5. Заети лица в промишлеността по години

в област Бургас

 

 

  1. 4.        Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 1 729 предприятия, или 5.6% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство“ достигат 1 072 млн. лв. по текущи цени, или с 2.9% по-малко в сравнение с предходната година.

В сектора работят 11 813 лица и формират относителен дял от 9.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 301 млн. лв., или с 0.7% повече спрямо 2018 година. Oтносителният дял на сектора в общата добавена стойност намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2019 г. сектор „Строителство“ e произвел продукция в размер на 1 134 млн. лв., или с 1.8% по-малко спрямо 2018 година.

Строителните предприятия са отчели оборот в размер на 1 084 млн. лв., който е с 2.7% по-малко в сравнение с предходната година.

 

Фиг. 6. Заети лица в сектор Строителство по години в област Бургас

 

 

 

  1. 5.        Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 10 894 предприятия, или 35.2% от общия брой на отчетените предприятия за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ достигат 4 946 млн. лв. по текущи цени, или с 6.0% повече в сравнение с 2018 година.

В сектора работят 28 437 лица и формират относителен дял от 23.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия от областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 497 млн. лв., или с 10.2% повече спрямо 2018 година. Относителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 0.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2019 г. сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ e произвел продукция в размер на 864 млн. лв., или с 5.5% повече спрямо 2018 година.

Търговските предприятия са отчели оборот в размер на 4 949 млн. лв., който е с 6.0% повече в сравнение с предходната година.

 

Фиг. 7. Заети лица в сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети по години

в област Бургас

 

 

  1. 6.        Услуги

За област Бургас годишен отчет в НСИ са представили 15 250 предприятия от сектора на услугите[1], или 49.2% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.4 пункта в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 313 млн. лв. по текущи цени. Спрямо 2018 г. относителният им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия намалява с 1.1 процентни пункта.

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 52 830 и формира най-голям дял - 43.6% от общия брой заетите в нефинансовите предприятия в областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 1 398 млн. лв., или с 2.8% повече спрямо 2018 година.

През 2019 г. в сектор „Услуги“ произведената продукция е в размер на 3 207 млн. лв., или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

През 2019 г. нефинансовите предприятия от този сектор са отчели оборот в размер на 3 318 млн. лв., който е с 3.0% по-малко спрямо 2018 година.

 

Фиг. 8. Произведена продукция на един зает по видове услуги и години в област Бургас

 

 

Фиг. 9. Заети лица в сектор Услугипо години в област Бургас

 

 

 

Методологични бележки

 

Обхват и източници на информация - обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс. В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейност на домакинствата“.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Добавена стойност по факторни разходи - стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Нетни приходи от продажби - сума от приходите от продажба на продукция, стоки и услуги.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Повeче информация и данни за годишна бизнес статистика са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=13) и на сайта на НСИ, раздел „Годишна бизнес статистика“ (http://www.nsi.bg/node/13208/).[1]Включва икономическите дейности: H Транспорт, складиране и пощи, I Хотелиерство и ресторантьорство, J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения,L Операции с недвижими имоти, M Професионални дейности и научни изследвания, N Административни и спомагателни дейности, P Образование, Q Хуманно здравеопазване и социална работа, R Култура, спорт и развлечения, S Други дейности.

Добавено : четвъртък, 21 януари 2021 11:47 горе назад 292