Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

 

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата - 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.8%, а на леглата в тях с 42.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2020 г., е 34.7 хил., или c 50.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 1 и 2 звезди и с 3 звезди съответно със 71.5, 17.3 и 12.8%.

През октомври 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 66.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.8% от нощувките на чужденци и 17.6% - на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.3 и 54.9% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Израел с 25.3%, следват Германия - с 14.1%, Румъния - с 8.3%, Полша - със 7.0% и Турция - с 6.3%.

 

 

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2020 г. намаляват с 41.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 15.2 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - със 73.8%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 19.7%. От всички пренощували лица 18.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (65.9 %) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите българи са 12.4 хил., като 52.2% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2020 г. е 10.7% като намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с октомври 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 17.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 10.0%, и с 4 и 5 звезди - 7.2% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

Приходите от нощувки през октомври 2020 г. са 1 959.3 хил., или с 49.4% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - със 73.8%, а от български граждани намалението е с 19.1%.


 

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повече информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : понеделник, 21 декември 2020 12:44 горе назад 330