Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2020 г. намаляват с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 111.1 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват 1.1% (до 83.3 хил.), докато в обществения сектор се увеличават с 0.6% (до 27.9 хиляди).

В сравнение със септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 6.4%. Наетите лица в частния сектор намаляват със 7.8%, а в обществения сектор - с 1.8%.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.1% и достига 1 116 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2020 г. с 3.5% (1 289 лв.), а в частния сектор - с 3.7(1 062 лв.).

В сравнение с третототримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 10.6%, съответно в обществения сектор увеличението е с 15.2%, а в частния - с 8.6% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

 

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 855 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 922 лв., Видин - 945 лв. и Силистра - 953 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през III-то тримесечие на 2020 година

 


Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

Добавено : четвъртък, 19 ноември 2020 11:09 горе назад 306