Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

 

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради със 706 жилища в тях и 86 937 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 29 245 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.2%, жилищата в тях - със 107.6%, а общата им застроена площ - със 132.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 10.8%, а тяхната РЗП - с 28.6% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове

и по тримесечия в област Бургас

 

 

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.1%, жилищата в тях - с 9.3%, а общата им застроена площ - с 22.0%.

Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 10.8%, докато на тяхната РЗП е отчетен спад с 33.6% (фиг. 2).

 

 Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради - разгъната застроена площ по видове и по тримесечия в област Бургас

 

 

През третото тримесечие на 2020 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 68 жилищни сгради с 476 жилища в тях и с 64 172 кв. м РЗП и на 16 други сгради с 209 304 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради остава непроменен, но жилищата в тях нарастват със 107.0%, а тяхната РЗП - със 111.0%. Започнатите други видове сгради намаляват с 15.8%, докато общата им застроена площ се увеличава над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 6.8%, жилищата в тях - с 14.8%, докато общата им застроена площ се увеличава - със 7.6%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 23.8%, докато общата им застроена площ се увеличава близо осем пъти.


 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС - 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

-     административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

-     други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.)

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Повече информация и данни за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99) и на сайта на НСИ, раздел „Други месечни и тримесечни данни” (http://www.nsi.bg/node/13215/).

Добавено : понеделник, 09 ноември 2020 11:07 горе назад 394