Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

През 2019 г. на територията на област Бургас са регистрирани 436 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 551, а на загиналите - 29 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 3.3%. Броят на ранените и загиналите лица намалява съответно 0.9 и 12.1% (Фиг.1).

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и  ранени лица, докато по брой загинали лица при ПТП е на шесто място в страната.

Фиг. 1. ПТП, загинали и ранени по години в област Бургас

 

 

 

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС)[1] е 407, или 93.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС - 321, или 78.9% и водачите управлявали държавни/фирмени МПС - 86, или 21.1%.

През 2019 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец август - 68, а най-малък през месец февруари - 19. Най-много са ранените лица през месец август - 99, или 18.0% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец октомври - 17.2%, докато през месеците февруари и март няма загинали лица при ПТП.

 

 

 

 

 

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в петък - 86, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 106 и 8.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години - 7.4%;
  • От 15 до 24 навършени години - 21.6%;
  • От 25 до 64 навършени години - 53.0%;
  • Над 65 навършени години - 18.0%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците - 40.1%, следвани от водачите на МПС - 39.2%, пешеходците - 20.5% и работниците на пътя - 0.2%. Загиналите водачи при ПТП са 44.8%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 37.9 и 17.2%.

През 2019 г. на територията на област Бургас 59.4% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места - с 294 ранени и 9 загинали, останалите 40.6% са регистрирани извън населените места, съответно с 257 ранени и 20 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас - 213, съответно с 253 ранени и 13 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 52 ПТП, с 62 ранени и 3 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Средец - 4 на брой, с 4 ранени лица.


 

 

 

 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

  • пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;
  • пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

  • Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
  • Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.
  • Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).
  • Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: https://www.nsi.bg/node/18472/.

 [1]Данните не включват информация за настъпилите ПТП с превозни средства, които не подлежат на регистрация в структури на Министерството на вътрешните работи; които изобщо не подлежат на регистрация или за които няма данни за регистрация, както и за загиналите и ранените при тези пътни инциденти участници в движението по пътищата.

Добавено : сряда, 14 октомври 2020 11:06 горе назад 477