Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮНИ 2020 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ ЮНИ 2020 ГОДИНА

 

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 374 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.7 хил., а на леглата - 59.1 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 48.1%, а на леглата в тях с 51.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2020 г., е 134.2 хил., или c 92.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно с 94.6, 94.2 и 83.1%.

През юни 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 82.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.4% от нощувките на чужденци и 25.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.5 и 37.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния с 65.3%, следват Германия - с 10.5%, Сърбия - с 3.4% и Полша - с 3.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2020 г. намаляват с 88.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 39.6 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 98.0%, така и при българските - с 57.3%. От всички пренощували лица 12.9% са чужденци, като по-голямата част от тях (82.4%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Пренощувалите българи са 34.5 хил., като 36.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. е 9.1% като намалява с 45.2 процентни пункта в сравнение с юни 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 12.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 9.0%, и с 4 и 5 звезди - 7.5% (фиг.2).

 

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

Приходите от нощувки през юни 2020 г. са 5 602.6 хил., или с 93.9% по-малко в сравнение с юни 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 98.6%, така и от български граждани - с 60.2%.


Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повече информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : петък, 14 август 2020 09:28 горе назад 334