Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА

ВОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

През 2019 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 663 извършени престъпления, което е с 4.9% по-малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 1 748.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2019 г. е 1 812 от които:

 • условно осъдени са 908 лица (50.1%);
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 655 лица, или 36.2% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 236 лица (13.0%);
 • оправдани са 4 лица (0.2%);
 • на 9 лица делата са прекратени (0.5%).

През 2019 г. броят на осъдените лица (ефективно и условно) с влезли в сила присъди е 1 563, като в сравнение с 2018 г. намалява с 8.1% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица

през периода 2015 - 2019 година

 

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 33, или 2.1% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината.

 

 

 

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

 

През 2019 г. най-голям е броят  на общоопасните престъпления[1] - 960, или 57.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 866, или 55.4% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава намаление както на броя на престъпленията (с 5.9%), така и на броя на осъдените лица (с 10.4%).

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпления по транспорта и съобщенията - 698, или 72.7% от общия им брой. За извършването им са осъдени 637 лица, или 73.6% от осъдените за извършвани общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2019 г. са 228, а наказаните за тях лица са 198.

 

На второ място в структурата на престъпленията завършили с осъждане през 2019 г. са тези против собствеността[2].С осъдителна присъда са приключили делата за 328 извършени престъпления (19.7% от всички завършили с осъждане), което е със 7.3% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 344 лица, или 22.0% от общия брой на осъдените през 2019 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 67.1% от престъпленията против собствеността и 13.2% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 220 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 246.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2019 г. за 44 грабежа са осъдени 45 лица.

С осъдителна присъда са приключили делата за 25 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 25 (7.3% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността).

 

През 2019 г. в област Бургас с осъждане са завършили 88 престъпления против личността[3] (5.3%), за които са осъдени 75 лица (4.8%).

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 47 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 43, или 57.3% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. През 2019 г. с осъдителни присъди в област Бургас са завършили делата за 6 умишлени убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 7 лица.

 

 С осъдителни присъди са завършили 9 наказателни дела за разврат, а осъдените за тях лица са 7.

За извършването на 5 престъпления „трафик на хора“ са осъдени 4 лица.

 

През 2019 г. с осъждане са завършили 84 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции[4], което е 5.1% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 86, или 5.5% от общия брой на осъдените лица.

Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления, като за извършването на 25 престъпления са осъдени 29 лица.

 

С осъдителна присъда са приключили делата за 56 извършени престъпления против стопанството[5], или 3.4% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 55 лица, или 3.5% от общия брой на осъдените лица. Спрямо предходната година броя на завършилите с осъждане престъпления против стопанството намалява с 29.1%, а броя на осъдените за този вид престъпления лица - с 24.7%.

 

Осъдени лица по пол

Разпределението на осъдените лица по пол е следното:

 • Броят на осъдените мъже е 1 458, или 93.3% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 30 - 39 години и 18 - 24 години - съответно 31.0 и 20.6% от общия брой на осъдените мъже.
 • Осъдените жени са 105 с относителен дял 6.7%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 25 - 29 и 30 - 39 години - по 22.9% от общия брой на осъдените жени.

 

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2019 г. е следното:

 • Най-голям е броят и делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 476 лица (30.5% от общия брой на осъдените лица);
 • На възраст 18 - 24 години са осъдени 322 лица (20.6%);
 • На възраст 25 - 29 години - 271 лица (17.3%);
 • На възраст 40 - 49 години - 268 лица (17.1%);
 • На 50 и повече години - 193 лица (12.4%);
 • На възраст 14 - 17 години - 33 лица (2.1%) (фиг. 2).

 

 

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст през 2019 година

 

 

Осъдени лица по наложени наказания

През 2019 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (1 301 или 83.2% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца“ - 808 лица (62.1% от всички лишени от свобода) и на „лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година“ - 296 лица (22.8%) (табл. 1.).

 

1. Осъдени на „лишаване от свобода“ през 2019 година

 

Осъдени лица с наложено

наказаниелишаване от свобода

Брой

Структура - %

Общо

1301

100.0

До 6 месеца

808

62.1

От 6 месеца до 1 година

296

22.7

От 1 до 3 години

158

12.1

От 3 до 5 години

22

1.7

От 5 до 10 години

14

1.1

От 10 до 15 години

1

0.1

От 15 до 20 години

1

0.1

От 20 до 30 години

1

0.1

     

 

Наказанието „пробация“ е наложено на 160 лица (10.2% от всички осъдени лица), „глоба“ на 97 лица (6.2%), а „обществено порицание“ - на 5 лица (0.3%).

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години.

Пълнолетни са лицата навършили 18 години и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно чл.31, ал.1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56) и на сайта на НСИ, раздел „Правосъдие и престъпност“ (https://www.nsi.bg/node/3738/


[1]Включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други.

[2]Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие

[3]Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

[4]Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието, подкуп.

[5]Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система.

Добавено : понеделник, 27 юли 2020 10:56 горе назад 344