Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

  1. 1.         Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.1.   Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 101.3 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.2%. Цифровизирани са 16.7 хил. фондови единици, което е с 0.2% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2019 г. са 244.7 хил. и съпоставени с 2018 г. намаляват с 3.2%. В дните със свободен вход са осъществени 15.1% от посещенията на музеите (37.0 хил.). Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите - с 28.2 хил., или с 19.7% спрямо предходната година.

 

Фиг. 1. Посещения в музеите в област Бургас

 

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2019 г. е 128 и се увеличава с 0.8% в сравнение с 2018 година.

 

 

1.2.   Сценични изкуства

През 2019 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 824 представления, които са посетени от 154.7 хил. зрители. В сравнение с 2018 г. представленията се увеличават с 8.0%, а посещенията - със 7.7%. Средният брой посетители на един театър през 2019 г. е 51.6 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с около 3.7 хиляди. През 2019 г. средният брой посетители на едно представление в сравнение с 2018 г. остава непроменен (188).

Разпределението на театрите по вид и представени постановки през 2019 г. е както следва:

-        1 драматичен театър с 205 представления;

-        1 куклен театър с 463 представления;

-        1 оперен театър със 156 представления.

През 2019 г. в областта развива дейност 1 ансамбъл за народни песни и танци. Представленията на този колектив са 53 броя и са посетени от 22.9 хил. зрители.

1.3.   Библиотеки

През 2019 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (2). Библиотечният фонд се състои от 916.6 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 5.7 хил., като 71.5% (4.1 хил.) от тях са жени. Посещенията в библиотеките са 44.9 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 23 броя. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 77.7% (712.2 хил.).

  1. 2.         Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

2.1.   Кина

В края на 2019 г. броят на киноекраните в област Бургас е 15. Средната посещаемост за годината на екран е 23 010 лица.

 

1. Кина, екрани, прожекции и посещения

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Кина

1

2

5

6

6

Екрани

10

11

14

15

15

Прожекции

17 791

18 431

18 063

18 140

17 772

Посещения

361 404

363 745

352 225

328 604

345 153

 

През 2019 г. прожекциите в кината намаляват с 2.0%, докато посещенията се увеличават с 5.0% в сравнение с 2018 година.

 

 

 

През 2019 г. са прожектирани 224 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 16 български, 24 европейски, 179 от САЩ, и 5 от други страни.

2.2.     Радиопрограмна дейност

През 2019 г. броят на регистрираните и лицензирани радиооператори в област Бургас е 8 и в сравнение с предходната година остава непроменен. Излъчени са 44.1 хил. часа радиопредавания, или с 1.5% (631 часа) повече в сравнение с 2018 година.

2.3.        Телевизионна програмна дейност

През 2019 г. в Бургаска област действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 23.7 хил. часа, като в сравнение с предходната година остава непроменена.


 

Методологични бележки

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база. Броят на музеите е в съответствие със Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.). За 2018 г. има прекъсване на динамичния ред в данните за броя на музеите и те не са съпоставими спрямо предходните години.

Сценичните изкуства са предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, вкл. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повeче информация и данни от изследванията в областта на културата са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36) и на сайта на НСИ, раздел „Култура“ (http://www.nsi.bg/node/3552/).

 

Добавено : понеделник, 08 юни 2020 14:32 горе назад 271