Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

Към 31.12.2019 г. в област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 871 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 828 места, а в селата - 2 с 43 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 33. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 424, а в яслените групи към ДГ - 1 447.

1. Детски ясли и места в тях в област Бургас

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Заведения

35

36

38

40

40

41

40

Места

1641

1603

1691

1719

1821

1838

1871

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 675 деца, или с 84 деца повече в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 700 деца. От тях момчетата са 900, а момичетата - 800.

2. Деца в детските ясли в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Постъпили през годината

1615

1635

1602

1807

1776

1591

1675

Деца към 31.12

1578

1587

1630

1671

1761

1717

1700

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения през 2019 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 83.0%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 14.9%. На 3-и повече години са 35 деца, или 2.1%.

3. Деца в детските ясли в област Бургас към 31.12.2019 г. по възраст

 

Брой

Структура - %

Деца – общо

1700

100

До 1 година

-

-

От 1 до 2 години

254

14.9

От 2 до 3 години

1411

83.0

На 3 и повече навършени години

35

2.1

 

 

В края на 2019 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 14.7%. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години намалява от 35.6% към 31.12.2018 г. на 35.2% в края на 2019 година, а обхватът на децата на една година се увеличава от 6.2% на 6.8% (фиг. 1).

Фиг.1. Обхват на децата в детски ясли и яслени групи към ДГ в област Бургас към 31.12.

 

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2019 г. в детските ясли работят 262 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 106. По-голямата част от тях са медицински сестри (105). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 156 души.

4. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал

в детските ясли към 31.12. в област Бургас

(Брой)

Година

Медицински специалисти по здравни грижи

Друг немедицински персонал

общо

медицински сестри

 

2013

166

161

55

2014

167

160

55

2015

170

162

106

2016

177

171

128

2017

182

175

177

2018

173

169

152

2019

106

105

156

 

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи към детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повeче информация и данни за детските ясли са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване“ (http://www.nsi.bg/node/3342/).

 

Добавено : сряда, 03 юни 2020 15:09 горе назад 351