Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2020 г. е 70, а новопостроените жилища в тях са 440. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. 98.6% са със стоманобетонна конструкция и 1.4% с тухлена. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите намаляват със 17.6%, докато жилищата в тях се увеличават с 90, или с 25.7% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

в област Бургас по тримесечия

 

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (52.5%), следват тези с три стаи (22.7%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - с 2.7% (фиг. 2).


 

 

 

 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас

по брой на стаите

 

 

 

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2020 г. е 30 875 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават с 14.6%. Жилищната площ[1] също се увеличава (с 14.7%) до 21 995 кв. м (фиг. 3).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 77.0 кв. м през първото тримесечие на предходната година на 70.2 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

 

 

 

Фиг. 3. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас по тримесечия

 

 

 


 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=152) и на сайта на НСИ, раздел „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“ (http://www.nsi.bg/node/3087/).[1]От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м.

Добавено : сряда, 13 май 2020 11:47 горе назад 271