Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Бракове

 

През 2019 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в областта са 1 958 и са с 9 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 70.8% (1 387) са сред населението в градовете. В селата са сключени 571 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (48.3%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (48.2%).

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.9 и 28.7 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.3 години за мъжете и с 0.6 за жените.

В градовете средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.7 и 29.4 години, докато в селата тя е съответно 30.1 и 27.1 години.

Коефициента на брачност[1], през 2019 г. остава непроменен - 4.8‰.

За 86.0% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2019 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже - 1 684, следван от разведените - 240. При жените също най-голям е броят на неомъжените - 1 689, следван от броя на разведените - 247.

 

Фиг. 1. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Бургас

(На 1 000 души)

 

Бракоразводи

 

През 2019 г. разводите в областта са 685, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 1.9%. От всички прекратени бракове 83.8% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 38.5%, а при жените - 35.0%.

Разводът е бил първи за 88.8% както при мъжете така и при жените, разтрогнали своите бракове през 2019 година.

През 2019 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.2 и 40.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.1 години за мъжете и с 0.3 за жените.

В градовете средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.4 и 40.7 години, докато в селата тя е съответно 43.6 и 39.5 години.


 

Методологични бележки

 

При изследване на брачността и бракоразводността се наблюдават съвкупността на регистрираните юридически бракове и прекратените бракове със съдебно решение. Единиците на тези съвкупности се регистрират в момента на тяхното настъпване и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Източник на данните за браковете и бракоразводите е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Браковете и бракоразводите се регистрират чрез документ-образец ЕСГРАОН-ТДС: „Съобщение за граждански брак“, „Съобщение за прекратен граждански брак“.

При статистическата обработка на данните за брачността и бракоразводността, браковете и бракоразводите са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) по „настоящ адрес”.

При изчисляване на коефициентите на брачност и бракоразводност се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=4) и на сайта на НСИ, раздел „Население - демография, миграция и прогнози“ (http://www.nsi.bg/node/2920/).

 [1]Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.

Добавено : понеделник, 11 май 2020 12:06 горе назад 345