Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2019 г. в област Бургас, броят на водените на отчет[1]в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 321 и спрямо 2018 г. се увеличава с 10.3%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2019 г. са:

 • 74.5% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 25.5% от общия брой на водените на отчет в ДПС.
 • Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2019 г. достига 274 (85.4%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 47, или 14.6%.

 

Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

през периода 2015-2019 г. в област Бургас

 

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет[2]в ДПСпрез 2019 г. е 154, или 48.0% от водените на отчет в ДПС през годината.

 

 

 

 

От отчет в ДПС са снети 69 малолетни и непълнолетни лица, или 21.5% от водените на отчет лица. От тях 35 лица (50.7%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 33 лица (47.8%) - поради поправяне на поведението.

 

Противообществени прояви в област Бургас

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършенипротивообществени прояви през 2019 г. са 184. Момичетата са 56 (30.4%), а момчетата - 128 (69.6%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „проява на насилие и агресия“- 47 лица или 25.5%, а за „повреждане на обществена и/или частна собственост“  и „бягство от вкъщи“ - по 29 лица, или съответно по 15.8%.

 

Извършени престъпления в област Бургас

 

През 2019 г. броятна малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 190.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 103 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 54.4% (56 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 23 лица (12.1%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 17 лица (или 8.9%) - за престъпления свързани с наркотици, 13 лица (6.8%) - за хулиганство.

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са 81, от които 29 или 35.8% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 48.1% (39 лица), а на непълнолетните - 51.9%, или 42 лица.

През 2019 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 57 лица (70.4%), следват жертвите на нанесени телесни повреди -7 лица (8.6%) и на блудство и изнудване - по 5 лица, или по 6.2%.

 

 

 

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

 

През 2019 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 251 възпитателни дела. Броят на решените дела е 200, като в срок до един месец са решени 132 дела, или 66.0%.

През 2019 г. местните комисии са наложили 318 възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • „предупреждение“ - в 137 случая (43.1%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 69 случая (21.7%);
 • „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ - в 41 случая (12.9%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 26 случая (8.2%);
 • „задължаване на непълнолетни лица да извършват определена работа в полза на обществото“ - на 20 лица (6.3%) на възраст 8 - 17 години;
 • „настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ)“ - на 10 малолетни и непълнолетни (3.1%).

 

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2019 г. са следните:

 • Малолетните лица са - 56 (23.4%)
 • Непълнолетните лица са - 183 (76.6%)
 • Момчетата са - 205 (85.8%)
 • 50.2% са с начално или незавършено начално образование (120 лица), с основно образование са 45.6%, а 4.2% никога не са посещавали училище.
 • От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 116 лица (48.5%), само с един родител - 94 лица (39.3%), при роднини - 11 лица (4.6%), в специализирана институция - 18 лица (7.5%).

През 2019 г. местните комисии в област Бургас са организирали 87 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 9 344 деца. През консултативните кабинети в областта са преминали 358 малолетни и непълнолетни, а обществените възпитатели са работили с 239 лица на възраст от 8 до 17 години.


 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Повeче информация и данни за наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63) и на сайта на НСИ, раздел „Правосъдие и престъпност“ (http://www.nsi.bg).

 


Приложение

                                                                                                                    Таблица 1

 

Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо

410

278

265

291

321

Малолетни (8 - 13 г.)

90

78

46

67

82

Момчета

78

64

34

55

68

Момичета

12

14

12

12

14

Непълнолетни (14 - 17 г.)

320

200

219

224

239

Момчета

290

177

167

190

206

Момичета

30

23

52

34

33

 

 

 

 

 

 

Лица, заведени на отчет в ДПС през годината - общо

106

74

61

124

154

Малолетни (8 - 13 г.)

35

23

13

44

52

Момчета

28

20

8

38

46

Момичета

7

3

5

6

6

Непълнолетни (14 - 17 г.)

71

51

48

80

102

Момчета

62

47

30

69

91

Момичета

9

4

18

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Таблица 2

 

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица извършители на престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през годината

157

149

136

211

184

Малолетни (8 -13 г.)

37

41

32

45

37

Момчета

21

30

19

34

32

Момичета

16

11

13

11

5

Непълнолетни (14 - 17 г.)

120

108

104

166

147

Момчета

73

82

70

124

96

Момичета

47

26

34

42

51

Лица, извършители на престъпления

443

333

233

196

190

Малолетни (8 -13 г.)

94

89

48

39

44

Момчета

85

78

40

30

31

Момичета

9

11

8

9

13

Непълнолетни (14 - 17 г.)

349

244

185

157

146

Момчета

326

209

148

141

122

Момичета

23

35

37

16

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Таблица 3

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления           в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви - общо

157

149

136

211

184

в това число:

 

 

 

 

 

Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип

48

29

40

46

29

Прояви на насилие и агресия

.

7

6

36

47

Тормоз

.

4

1

5

25

   в т.ч. училищен тормоз

.

1

1

5

21

Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място

.

19

5

12

7

Повреждане на обществена и/или частна собственост

.

25

18

41

29

Скитничество и просия

34

15

23

13

12

Употреба на психоактивни вещества

.

30

18

25

26

Проституиране

1

-

-

-

2

Лица, извършители на престъпления - общо

443

333

233

196

190

в това число:

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

-

1

1

Телесна повреда

18

8

11

11

11

Изнасилване (довършено и опит)

-

-

-

-

-

Блудство

10

8

5

3

7

Кражба

267

221

151

115

103

в това число:

 

 

 

 

 

Взломна

43

38

5

7

8

Джебчийска

8

19

6

3

3

Грабеж

7

5

7

6

5

Противозаконно отнемане на МПС

9

3

4

8

8

Хулиганство

13

15

3

2

13

Престъпления, свързани с наркотици

55

46

9

27

17

Други

19

2

11

6

2

 

Таблица 4

 

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

(Брой)

Вид на престъплението

2018

2019

 

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

92

26

66

81

39

42

 

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

-

-

-

-

 

Умишлено нанесена телесна повреда

9

1

8

7

1

6

 

Изнасилване (довършено и опит)

2

1

1

-

-

-

 

Блудство

6

5

1

5

4

1

 

Кражба

39

10

29

57

25

32

 

Грабеж

22

4

18

-

-

-

 

Отвличане

-

-

-

-

-

-

 

Измама и изнудване

1

-

1

5

5

-

 

Склоняване към просия

-

-

-

4

4

-

 

Склоняване и принуждаване към хомосексуални услуги

3

-

3

4

4

-

 

Трафик на хора

-

-

-

-

-

-

 

Други

10

5

5

3

-

3

 

 

 

 [1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Добавено : вторник, 28 април 2020 11:48 горе назад 326