Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 179.0 хил., от които 97.9 хил. са мъже и 81.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 51.8% (при 54.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.5%, а при жените - 44.9%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 173.5 хил., от които 94.5 хил. са мъже и 79.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.7% (71.7% за мъжете и 59.7% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 1.3 процентни пункта.

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Бургас по тримесечия

 


 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/

Добавено : четвъртък, 20 февруари 2020 13:43 горе назад 369