Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2019 г. намаляват с 8.1% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 109.1 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват с 10.0% (до 81.3 хил.), а в обществения сектор - с 2.3% (до 27.7 хиляди).

В сравнение с декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 2.0%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 3.1%, докато в обществения сектор се увеличават с 1.3%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 6.2% и достига 1 072 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2019 г. със 7.2% (1 200 лв.), а в частния сектор - с 5.1% (1 028 лв.).

В сравнение с четвъртототримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.8%, съответно в обществения сектор увеличението е с 11.4%, а в частния - с 9.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

 

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 782 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 842 лв., Видин - 852 лв. и Смолян - 913 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през IV-то тримесечие на 2019 година

 


Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труда” (http://www.nsi.bg/node/3920/).

 

Добавено : четвъртък, 20 февруари 2020 13:42 горе назад 307