Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 123 317, което представлява 5.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 84 души или с 0.1%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности  - най-значимо в „Транспорт, складиране и пощи“ (3.2%) и „Държавно управление“ (2.7%). Намаление се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ (6.3%), „Култура, спорт и развлечения“ (5.8%) и „Финансови и застрахователни дейности“ (4.7%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 16.3 и 15.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 11 225 лв., при 13 755 лв. средно за страната (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата по години в област Бургас

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 19 026 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 9 024 лв., Видин - 9 103 лв. и Силистра - 9 434 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна годишна работна заплата по области през 2018 година

 

 

През 2018 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2017 г. с 9.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ - със 17.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - със 17.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 14.9%.

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата през 2018 г. нараства в обществения сектор със 7.8%, а в частния сектор - с 9.7%.


 

Добавено : понеделник, 27 януари 2020 13:00 горе назад 418