Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2018 г. възлизат на 2 059.4 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2017 година.

 

 

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции на нефинансовите предприятията

в област Бургас към 31.12. по години

 

 

 

 

Най-голям е обема на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия“ - 1 547.1 млн. евро, което е 75.1% от общия обем на ПЧИ. Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 1.5 процентни пункта. На второ място след промишлеността по вложени чуждестранни инвестиции към 31.12.2018 г. се нарежда отрасъл „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“  - 235.5 млн. евро, или 11.4% от общите инвестиции. Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 0.1 процентни пункта.

В сектор „Операции с недвижими имоти“ са направени 10.1% от общите ПЧИ в областта. Спрямо 2017 г. относителният дял на ПЧИ в този сектор се увеличава с 1.7 процентни пункта.

 

 

 

По окончателни данни през 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайниматериални активи (ДМА)са 1 229.0 млн. лева.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ - 422.0 млн. лв., или 34.3% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2017 г. показателят бележи спад от 5.6 процентни пункта. На второ място е сектор „Индустрия“ с 352.0 млн. лв., или 28.6% от общия обем, като се отчита намаление от 3.5 процентни пункта спрямо 2017 година. Разходите за ДМА в сектор „Строителство“ са 130.1 млн. лв., или 10.6%, като спрямо 2017 г. относителният му дял се увеличава с 3.6 процентни пункта.

 

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по икономически дейности в област Бургас през 2017 и 2018 година

 

 

 

А - Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D, E - Индустрия (с изкл. на строителството)

F - Строителство

G, H, I Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

L - Операции с недвижими имоти

M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

O, P, Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност

К, R, S, T, U - Финансови и застрахователни дейности, култура, спорт и развлечения, ремонт, домакински вещи и други дейности

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 г. по видове. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на относителният дял на направените инвестиции за „машини, производствено оборудване и апаратура“ с 2.1 процентни пункта, на „сгради, строителни съоръжения и конструкции“ - с 1.7 процентни пункта и на „други разходи“ - с 0.1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на „закупуване на земя“ с 3.7 процентни пункта и на „транспортни средства“ - с 0.2 процентни пункта.

 

Фиг. 3. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

по видове в област Бургас през 2017 и 2018 година

 

 

 

 


 

Добавено : петък, 24 януари 2020 14:17 горе назад 493