Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ[1] В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

  1. 1.    Общ преглед

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 30 736 нефинансови предприятия, в които работят 122 762 заети лица или с 0.1% по-малко от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 3 007 млн. лв., която е с 2.0% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 17 787 млн. лв. и са с 9.5% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 145 млн. лв. или с 9.3% повече от 2017 година.

 

Фиг. 1. Относителен дял на предприятията по икономически сектори и години

в област Бургас

 

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 94.1% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 170 млн. лв. по текущи цени или 15.3% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 5.0 % от всички и съответно 1 783 млн. лв. с относителен дял на произведена продукция от 12.6%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.8% от всички и съответно 1 821 млн. лв. и дял от 12.9%. Големите предприятия (над 250 заети) - 0.1% от всички и съответно 8 371 млн. лв. произведена продукция и дял от 59.2%.

 

Фиг. 2. Произведена продукция на един зает по икономически сектори и години

в област Бургас

 

През 2018 г. нефинансовите предприятия реализирали печалба са 21 670, със загуба приключват 5 470, и с нулев резултат 3 596.

 

  1. 2.    Селско, горско и рибно стопанство

 

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 590 предприятия, или 5.2% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2018 г. достигат 311 млн. лева. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 0.4 процентни пункта.

Броят на заетите лица достига 4 959 и формира относителен дял от 4.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 148 млн. лв., или с 16.1% по-малко спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е произвел продукция в размер на 311 млн. лв., или с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година, и е отчел оборот в размер на 312 млн. лв., който е с 11.5% по-малко спрямо 2017 година.

 

Фиг. 3. Заети лица в сектор Селско, горско и рибно стопанство по години

в област Бургас

 

 

Фиг. 4. Произведена продукция на един зает в селското стопанство по години

в област Бургас

 

 

 

 

  1. 3.    Индустрия (с изкл. на строителството)

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 572 промишлени предприятия, или 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2018 г. по текущи цени достигат 8 289 млн. лева. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 1.3 процентни пункта.

В промишления сектор през 2018 г. броят на заетите лица достига 24 234 и формира най-голям дял - 19.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 749 млн. лв., или с 25.4% по-малко спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор „Индустрия (с изкл. на строителството)“ e произвел продукция в размер на 8 613 млн. лв., или с 6.3% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 г. промишлените предприятия са отчели оборот в размер на 8 808 млн. лева, който е с 6.1% повече спрямо 2017 година.

 

Фиг. 5. Произведена продукция на един зает в промишлеността по сектори и години

в област Бургас

 

 

 

Фиг. 6. Заети лица в сектор Индустрия (с изкл. на строителството)по години

в област Бургас

 

  1. 4.    Строителство

 

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 773 предприятия, или 5.8% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство“ достигат 1 104 млн. лв. по текущи цени, или с 5.7% повече в сравнение с предходната година.

В сектора работят 11 745 лица и формират относителен дял от 9.6% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 300 млн. лв., или със 17.9% повече спрямо 2017 година. Oтносителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 1.3 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. сектор „Строителство“ e произвел продукция в размер на 1 155 млн. лв., или с 9.5% повече спрямо 2017 година.

Строителните предприятия са отчели оборот в размер на 1 115 млн. лв., който е с 6.0% повече в сравнение с предходната година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Заети лица в сектор Строителство по години в област Бургас

 

 

  1. 5.    Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

 

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 10 807 предприятия, или 35.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ достигат 4 667 млн. лв. по текущи цени, или с 8.3% повече в сравнение с 2017 година.

В сектора работят 28 757 лица и формират относителен дял от 23.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 451 млн. лв., или с 12.9% повече спрямо 2017 година. Относителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 1.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ e произвел продукция в размер на 819 млн. лв., или с 12.8% повече спрямо 2017 година.

Търговските предприятия са отчели оборот в размер на 4 669 млн. лв., който е с 8.2% повече в сравнение с предходната година.

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Заети лица в сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети по години

в област Бургас

 

 

  1. 6.    Услуги

За област Бургас годишен отчет в НСИ са представили 14 994 предприятия от сектора на услугите[2], или 48.8% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.3 пункта в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 416 млн. лв. по текущи цени. Спрямо 2017 г. относителният им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се увеличава с 2.3 пункта.

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 53 067 или 43.2% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия се увеличава с 0.5 пункта спрямо 2017 година.

Добавената стойност по факторни разходи е 1 359 млн. лв., или с 21.9% повече спрямо 2017 година.

През 2018 г. в сектор „Услуги“ произведената продукция е в размер на 3 247 млн. лв., или с 19.0% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 г. нефинансовите предприятия от този сектор са отчели оборот в размер на 3 420 млн. лв., който е с 24.2% повече спрямо 2017 година.

 

 

Фиг. 9. Произведена продукция на един зает по видове услуги и години в област Бургас

 

 

Фиг. 10. Заети лица в сектор Услугипо години в област Бургас

 

 

Методологични бележки

 

Обхват и източници на информация - обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Добавена стойност по факторни разходи - стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Нетни приходи от продажби - сума от приходите от продажба на продукция, стоки и услуги.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Повeче информация и данни за годишна бизнес статистика са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=13) и на сайта на НСИ, раздел Годишна бизнес статистика“ (http://www.nsi.bg/node/13208/).

 [1]В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейност на домакинствата“.

[2]Включва икономическите дейности: H Транспорт, складиране и пощи, I Хотелиерство и ресторантьорство, J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения,L Операции с недвижими имоти, M Професионални дейности и научни изследвания, N Административни и спомагателни дейности, P Образование, Q Хуманно здравеопазване и социална работа, R Култура, спорт и развлечения, S Други дейности

Добавено : петък, 17 януари 2020 11:11 горе назад 778