Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2019 г. показват, че 77.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 8.8 процентни пункта. Област Бургас е на седмо място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

през 2019 г., по области

 

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 64.2% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 година. Спрямо 2018 г. е регистриран ръст от 5.4 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 15-то място след област Търговище с 64.8%, и пред област Стара Загора с 64.0% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 г., по области

 

Жените в областта са по-активни от мъжете, като 65.6% от тях използват редовно интернет, при 62.7% за мъжете. Активността на мъжете в областта е по-ниска с 5.4 процентни пункта от средната при мъжете за страната, а активността на жените в областта е колкото средната при жените за страната.

От лицата с висше образование в област Бургас 95.8% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 66.2%, а от лицата с основно или по-ниско образование - 37.7%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 22.8% за областта, при 25.4% средно за страната.


 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво. Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2019 г. са анкетирани 4 220 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 164 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, сигурност в интернет, цифрови умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повeче информация и данни от изследването на информационното общество в домакинствата са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240) и на сайта на НСИ, раздел „Информационно общество” (http://www.nsi.bg/bg/node/2722).

Добавено : четвъртък, 12 декември 2019 15:42 горе назад 367