Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

През септември 2019 г. в област Бургас са функционирали 659 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 48.4 хил., а на леглата - 117.0 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 13.4%, а на леглата в тях с 4.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2019 г., е 1 339.6 хил., или c 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди и с 4 и 5 звезди съответно с 3.1 и 3.0%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистриран ръст с 6.6%.

През септември 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 75.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.8% от нощувките на чужденци и 24.9% - от български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.6 и 44.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 21.6%, Германия - с 20.3%, Полша - с 15.8% и Руска федерация - с 5.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличават с 2.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 243.1 хиляди. От всички пренощували лица 72.0% са чужденци, като по-голямата част от тях (76.0%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки. Пренощувалите българи са 68.0 хил., като 37.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 40.6% като намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 49.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 34.9%, и с 1 и 2 звезди - 23.6%.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. са 68 635.5 хил., или с 1.9% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 20.3%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 0.7% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

 


 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : петък, 15 ноември 2019 13:52 горе назад 521