Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
На основание чл.34в, ал.3 от Закона за държавната собственост, Областният управител на област Бургас,съобщава:

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Изх.№80-00-533

        15.10.2019 г.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

На основание чл.34в, ал.3 от Закона за държавната собственост, Областният управител на област Бургас,

 

                                                           

С ъ о б щ а в а:

  

      Уведомявам следните лица:

 

 1. СТИЛИЯН П. КЪДРЕВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ.
 2. ТОДОР А. АНДОНОВ –ГР. БУРГАС, УЛ. №
 3. ЕЛЕНА А. ДЕЛЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К.
 4. ТОШКО А. АПОСТОЛОВ – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К. .; настоящ адрес: ГР.БУРГАС, Ж.К. .;
 5. ДИМО П. ПЕТКОВ –ГР. БУРГАС, Ж.К. ………….
 6. ЗДРАВКА Р. БОРУКОВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, УЛ. №; настоящ адрес: ГР. София, район… , ул………;
 7. СТОЯН К. КЛАСНАКОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, УЛ.
 8. ТОДОР К. КЛАСНАКОВ – постоянен адрес: ГР. БУРГАС,; настоящ адрес: ГР. СОФИЯ, Ж.К.
 9. СВЕТОЗАР А. АЛЕКСАНДРОВ – постоянен адрес: ОБЩ. СОЗОПОЛ, С. РАВАДИНОВО;
 10. ЛИЛЯНА Г. КАМБУРОВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К….;
 11. ДИМИТРИНА С. КУНЧЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К.;
 12. ИЛИЯ Т. ВЕЛИЧКОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. АЙТОС, УЛ………….;
 13. ГАНИ Т. ВЕЛИЧКОВ - постоянен и настоящ адрес: ГР. АЙТОС, УЛ. ………….;
 14. ПЕТЪР Н. БАКЪРДЖИЕВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К. …;
 15. ТОШО М. СЛАВОВ – постоянен адрес: ГР. ПЪРВОМАЙ; настоящ адрес: Гърция;
 16. ЗЛАТКА С. ДИМОВА – постоянен адрес: ОБЛ. ХАСКОВО, ОБЩ. ХАРМАНЛИ, С. ПРЕСЛАВЕЦ; настоящ адрес: гр. Харманли бул……;
 17. ИВАН Т. СЛАВОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. ";
 18. НИКОЛА И. ДЖИМДЖИНОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К….;
 19. ДИАНА Т. ТОДОРОВА – постоянен адрес: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ……;
 20. ВАЛЕНТИН Г. ИВАНОВ – постоянен адрес: ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ…………;
 21. КАЛИНКА Т. ДИМОВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К.; настоящ адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“;
 22. МАЯ Я. КУДЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К…….;
 23. АТАНАС Х. ХАЛАЧЕВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС…..;
 24. КОНСТАНТИН А. КИРЯКОВ – постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул. …….;
 25. ПАНАЙОТ А. КИРЯКОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, УЛ………;
 26. НЕДЯЛКА П. КОЛЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, БУЛ. …;
 27. ПЛАМЕН Д. ЕНЧЕВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ………..;.
 28. МАРГАРИТА Г. МУТКУРОВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К….;
 29. ГАЛИН С. ГЕОРГИЕВ – постоянен адрес: ГР. БУРГАС….., настоящ адрес: гр. Несебър…;
 30. НЕНКО А. ИВАНОВ – постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, ж.к. ………;
 31. ГИРГИНА Ж. ЯНЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К….;
 32. ГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ЯНЕВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ", БЛ. 39, ВХ. 1, ЕТ. 7, АП. 14, настоящ адрес: Кипър;
 33. КИРИЛ Т. КОСТАДИНОВ – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, ………., настоящ адрес: Германия;
 34. ГАБРИЕЛА И. ДУНКОВА – постоянен адрес: ГР. НЕСЕБЪР, настоящ адрес: гр. Несебър, кв. „Перла“;
 35. МАРИЯ И. ДУНКОВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. НЕСЕБЪР………;
 36. РАДОСТИН И. ДУНКОВ - постоянен и настоящ адрес: ГР. НЕСЕБЪР...........;
 37. ЯНА К. ДИЧЕВА-СТЕФАНОВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, БУЛ……;
 38. ВАНЯ К. ДИЧЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС………….;
 39. НИКОЛАЙ Г. ВЪЛКОВ – постоянен адрес: ГР. ХАСКОВО, УЛ. ….;
 40. ЗЪВАРТ О. САРКИСЯН – постоянен адрес: ГР. СОФИЯ, настоящ адрес: САЩ;
 41. АНГЕЛ Х. ДИМОВСКИ – постоянен адрес: ГР. СОФИЯ, настоящ адрес: Германия;
 42. МИЛЕНА Х. АДЕРС – постоянен адрес: ГР. СОФИЯ,; настоящ адрес: Германия;
 43. БОРЯНА Д. СТАМБОЛИЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГА,;
 44. ТОДОР Я. НИКОЛОВ – постоянен и настоящ адрес: ГР. БУРГАС, УЛ. …..;
 45. ДИМИТРИНКА Г. ГЕОРГИЕВА – постоянен и настоящ адрес: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ….;
 46. СЛАВКА К. ЗЛАТЕВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС……;
 47. ВЕСЕЛИН Д. АНЕГНОСТЕВ – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, УЛ…..;
 48. ГИНКА Д. ДУНКОВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, ……..;
 49. МАРИЙКА К. ДИЧЕВА – постоянен адрес: ГР. БУРГАС, 0;
 50. "МОТОКОМЕРС" ЕООД – седалище и адрес на управление: ГР. БУРГАС, , управител Елена П. Станкова;
 51. МАРИАМ Г.ЧУЛУКЯН - РОДЕНА 01.11.1891 Г. САЩ;
 52. ДИРУХИ О. - РОДЕНА 18.04.1941Г. САЩ;
 53. АРАКСИ Х. ВАРТАНЯН - РОДЕНА 27.07.1917 Г. ЛИВАН, ИЗСЕЛЕНИ ОТ. ГР. ВАРНА;
 54.  МАРДИРОС М. ВАРТАНЯН - РОДЕН 12.02.1920 Г. ЛИВАН ИЗСЕЛЕНИ ОТ. ГР. ВАРНА;
 55. ХАРТИН М. ВАРТАНЯН - РОДЕН 18.07.1947 Г. ЛИВАН ИЗСЕЛЕНИ ОТ. ГР. ВАРНА;
 56. МАНЯ М. МАЕДЖАНОВА - РОДЕНА 01.05.1951 Г. ЛИВАН ИЗСЕЛЕНИ ОТ. ГР. ВАРНА,
 57. "МИРАЖ 96" ООД - седалище гр. Пловдив

че със Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., изменена със Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. и Заповед № РД-09-27/27.08.2019г. на областен управител Бургас, с които са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на обект: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“.

Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., изменена със Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. и Заповед № РД-09-27/27.08.2019г. са обявени на сайта на  Областна администрация Бургас - www.bsregion.org.

Заповедите подлежат на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14 – дневен срок от публикуване на съобщението и обявление обнародвано  в ДВ бр. 81 от 15 октомври 2019 год.

За контакти: Мария Стоянова – младши експерт отдел „ТУДС“ , тел: 056/894161 и инж. Боряна Русинова – главен експерт отдел „ТУДС“, тел: 056/894143.

 

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

            Областен управител на област Бургас

        

Добавено : вторник, 15 октомври 2019 14:04 горе назад 659