Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

През 2018 г. на територията на област Бургас са регистрирани 422 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите - 33 души. В сравнение с 2017 г. броят на произшествията се увеличава с 11.3% , а на ранените лица - с 16.3%. Броят на загиналите лица намалява с 21.4% (Фиг.1).

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и  ранени лица, докато  по брой загинали лица при ПТП е на шесто място в страната.

 

Фиг. 1. ПТП,  загинали и ранени по години в област Бургас

 

 

 

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС)[1] е 398, или 94.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС - 301, или 75.6% и водачите управлявали държавни/фирмени МПС - 97, или 24.4%.

 

През 2018 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли - 51, а най-малко през месеците май и декември  по 26 броя. Най-много са ранените лица през месец август - 67, или 12.1% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец юни - 18.2%, докато през месеците февруари и октомври няма загинали лица при ПТП.

 

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в понеделник - 72, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 105 и 7.

 

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години - 8.5%;
  • От 15 до 24 навършени години - 16.5%;
  • От 25 до 64 навършени години - 57.4%;
  • Над 65 навършени години - 17.6%.

 

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците - 40.8%, следвани от водачите на МПС - 38.1%, пешеходците - 20.9% и работниците на пътя - 0.2%. Загиналите водачи при ПТП са 57.6%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 24.2 и 18.2%.

 

През 2018 г. на територията на област Бургас 58.5% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места - с 287 ранени и 14 загинали, останалите 41.5% са регистрирани извън населените места, съответно с 269 ранени и 19 загинали лица.

 

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас - 225, съответно с 283 ранени и 6 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 37 ПТП, с 42 ранени и 3 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево - 3 на брой, с 4 ранени лица.


 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

  • § пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;
  • § пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

  • § Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
  • § Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.
  • § Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).
  • § Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/node/17412/.[1]Данните не включват информация за настъпилите ПТП с превозни средства, които не подлежат на регистрация в структури на Министерството на вътрешните работи; които изобщо не подлежат на регистрация или за които няма данни за регистрация, както и за загиналите и ранените при тези пътни инциденти участници в движението по пътищата.

Добавено : четвъртък, 03 октомври 2019 13:41 горе назад 565