Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Изх.№ 94-00-1801                                                                 ПРЕПИС

29.08.2019 г. 

 

 

ДО

Г-Н МАРИО С. ПУШКОВ

УЛ.“ СЛАВЯНСКА“№19

ГР.БУРГАС

 

 

Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за изземване на имот – частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 45,13 кв.м , състоящо се от две стаи, салон и сервизно помещение, находящ се в гр.Бургас, ул.» Славянска» , етаж * актуван с  Акт за държавна собственост №2543/2002.

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПУШКОВ,

 

Държите жилище – частна държавна собственост, находящо се в гр.Бургас, ул.          “Славянска“№19 с полезна площ 45,13 кв.м, състоящо се от две стаи, салон и сервизно помещение,  етаж първи на имота, актуван с  Акт за държавна собственост №2543/2002.

По отношение на гореописания имот за уреждане облигационните отношения за държането на държавния имот е подписан Споразумителен протокол № 33/30.03.2007г. между майка Ви Златина Дракалиева – /починала на 16.11.2013г/. и Областен управител на област Бургас за оставане в имота за задоволяване на жилищни нужди. Държаният по-горе имот не е предаван на Областна администрация Бургас.

 За ползването на това жилище липсва сключен договор за наем или споразумение за държание между Вас и Областния управител на област Бургас, в чието управление е имотът.

Неправомерното държане на имота – държавна собственост е основание имотът да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на административно производство за принудително изземване пореда на чл. 80 от ЗДС на държания от  Вас  без правно основание недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 45,13 кв.м, състоящо от две стаи, салон и сервизно помещение,  находящ се в гр.Бургас, ул. „Славянска “ , ет.*, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2543/2002г

На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства, както и да посочите или представите допълнителни такива.

В случай, че в предоставения срок не бъдат събрани доказателства, че имотът се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в  30 -дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

Съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота, административното производство ще бъде прекратено. Деня и часа за доброволно предаване на имота следва да уточните с Областна администрация  Бургас, като за фактическото предаване на имота се оформя приемо-предавателен протокол

Разполагате с възможност да извършите справка по преписката всеки работен ден в рамките на работното време на Областна администрация Бургас в гореупоменатия срок.

 

 

 

          С уважение,                 

 

          ВЛАДИМИР КРУМОВ /п/

         За  Областен управител на област Бургас           

         /Съгл.Заповед № РД-10-141/26.08.2019г./

 

Добавено : четвъртък, 05 септември 2019 11:33 горе назад 627