Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА

В ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

През 2018 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 748 извършени престъпления, което е с 1.0% повече в сравнение с 2017 г., когато те са били 1 731.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2018 г. е 2 014 от които:

 • условно осъдени са 1 073 лица (53.3%);
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 627 лица, или 31.1% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 279 лица (13.9%);
 • оправдани са 24 лица (1.2%);
 • на 11 лица делата са прекратени (0.5%).

През 2018 г. броят на осъдените лица (ефективно и условно) с влезли в сила присъди е 1 700, като в сравнение с 2017 г. намалява с 1.7% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица

през периода 2014 - 2018 година

 

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 53, или 3.1% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината.

 

 

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

 

През 2018 г. най-голям е броят  на общоопасните престъпления[1] - 1 020, или 58.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 967, или 56.9% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията (с 13.7%), така и на броя на осъдените лица (с 12.7%).

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпления по транспорта и съобщенията - 803, или 78.7% от общия им брой. За извършването им са осъдени 777 лица, или 80.4% от осъдените за извършвани общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2018 г. са 183, а наказаните за тях лица са 160.

 

На второ място в структурата на престъпленията завършили с осъждане през 2018 г. са тези против собствеността[2].С осъдителна присъда са приключили делата за 354 извършени престъпления (20.3% от всички завършили с осъждане), което е с 10.6% повече в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 384 лица, или 22.6% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 69.5% от престъпленията против собствеността и 14.1% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 246 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 275.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2018 г. за 41 грабежа са осъдени 50 лица.

С осъдителна присъда са приключили делата за 31 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 30 (7.8% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността).

 

През 2018 г. в област Бургас с осъждане са завършили 106 престъпления против личността[3] (6.1%), за които са осъдени 86 лица (5.1%).

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 44 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 33, или 38.4% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. През 2018 г. с осъдителни присъди в област Бургас са завършили делата за 5 умишлени убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 5 лица.

С осъдителни присъди са завършили 17 наказателни дела за разврат, а осъдените за тях лица са 15.

За извършването на 8 престъпления „трафик на хора“ са осъдени 6 лица.

 

През 2018 г. с осъждане са завършили 95 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции[4], което е 5.4% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 97, или 5.7% от общия брой на осъдените лица.

Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления, като за извършването на 43 престъпления са осъдени 43 лица.

 

С осъдителна присъда са приключили делата за 79 извършени престъпления против стопанството[5], или 4.5% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 73 лица, или 4.3% от общия брой на осъдените лица. Спрямо предходната година броя на завършилите с осъждане престъпления против стопанството остава непроменен, а броя на осъдените за този вид престъпления лица се увеличава с 1.4%.

 

Осъдени лица по пол

Разпределението на осъдените лица по пол е следното:

 • Броят на осъдените мъже е 1 581, или 93.0% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 30 - 39 години и 18 - 24 години - съответно 28.4 и 23.1% от общия брой на осъдените мъже.
 • Осъдените жени са 119 с относителен дял 7.0%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 30 - 39 години - съответно 34.5% от общия брой на осъдените жени.

 

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2018 г. е следното:

 • Най-голям е броят и делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 491 лица (28.9% от общия брой на осъдените лица);
 • На възраст 18 - 24 години са осъдени 387 лица (22.8%);
 • На възраст 25 - 29 години - 308 лица (18.1%);
 • На възраст 40 - 49 години - 273 лица (16.1%);
 • На 50 и повече години - 188 лица (11.0%);
 • На възраст 14 - 17 години - 53 лица (3.1%) (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст през 2018 година

 

 

Осъдени лица по наложени наказания

През 2018 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (1 464 или 86.1% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца“ - 966 лица (66.0% от всички лишени от свобода) и на „лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година“ - 305 лица (20.8%) (табл. 1.).

 

1. Осъдени на лишаване от свобода през 2018 година

 

Осъдени лица с наложено

наказаниелишаване от свобода

Брой

Структура - %

Общо

1464

100.0

До 6 месеца

966

66.0

От 6 месеца до 1 година

305

20.8

От 1 до 3 години

150

10.2

От 3 до 5 години

23

1.6

От 5 до 10 години

16

1.1

От 10 до 15 години

3

0.2

От 15 до 20 години

1

0.1

От 20 до 30 години

-

-

"-" Няма случай

   

 

Наказанието „пробация“ е наложено на 156 лица (9.2% от всички осъдени лица), „глоба“ на 73 лица (4.3%), а „обществено порицание“ - на 7 лица (0.4%).

Методологични бележки

 

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години.

Пълнолетни са лицата навършили 18 години и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно чл.31, ал.1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=46) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност“.

 [1]Включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други.

[2]Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие

[3]Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

[4]Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието, подкуп.

[5] Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система.

Добавено : петък, 02 август 2019 14:16 горе назад 534