Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

 

Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2018 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 910 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 612 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 205 легла.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2018 година

 

                (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

20

2910

Болници

17

2612

Многопрофилни болници

9

1407

Специализирани болници

8

1205

Центрове за кожно-венерически заболявания

1

10

Комплексни онкологични центрове

1

156

Центрове за психично здраве

1

132

Лечебни заведения за извънболнична помощ

92

140

Диагностично-консултативни центрове

7

28

Медицински центрове

42

100

Дентални центрове

1

2

Медико-дентални центрове

1

10

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории

41

-

Други лечебни и здравни заведения

7

205

в това число:

 

 

Хосписи

2

51

Домове за медико-социални грижи за деца

1

154

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

В сравнение с 2017 г. легловия фонд на болниците се увеличава с 3.9%.

Многопрофилните болници са 9 с 1 407 легла. Те представляват 52.9% от болниците и в тях е съсредоточен 53.9% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници - от 45 до 527 легла, като средният брой легла е 156.

Разпределението на заведенията и леглата в специализираните  болници е, както следва:

  • за активно лечение - 3 със 126 легла;
  • за рехабилитация - 5 с 1 079 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

  • Центрове за кожно-венерически заболявания - 1 заведение с 10 легла;
  • Комплексни онкологични центрове - 1 заведение със 156 легла;
  • Центрове за психично здраве - 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 709.2 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2017 г. броят на тези заведения се увеличават с 2, докато броят на леглата в тях намалява с 22 или с 13.6%.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 42 заведения със 100 легла, следват диагностично-консултативните центрове - 7 с 28 легла, медико-денталните центрове - 1 с 10 легла и денталните центрове - 1 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 41 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасятцентровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Бургас тези заведения са 7 с 205 легла, като с най-голяма леглова база са домовете за медико-социални грижи за деца - 1 със 154 легла.

 

Медицински персонал

 

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 347 лекари. Лекарите по дентална медицина са 310, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 220, като 1 484 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 904 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 672 лекари, 9 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 176 и 1 087 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 602, лекарите по дентална медицина - 310. Тук се включват и всички лекари (374) и лекари по дентална медицина (298), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

В края на 2018 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 60 лекари, в медицинските центрове - 138, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 28 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 73 лекари, 682 медицински специалисти по здравни грижи и 511 друг персонал.

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

  • Мъже са 622 (46.2%), жени - 725 (53.8%);
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 467, или 34.7%;
  • Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 157, или 11.7%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.5%.

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 208, или 15.4% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия - 113 или 8.4%, Акушерство и гинекология - 91 или 6.8%, Хирургия (83 или 6.2%), Анестезиология и интензивно лечение (77 или 5.7%) и Нервни болести (75 или 5.6%).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.1 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 32.8 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 7.6 на 10 000 души от населението.


 

Методологичнн бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достьпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.

За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2015 г.) и се отнася за практикуваната специалност.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Данните за здравната мрежа са разработени на национално, областно и общинско ниво, а за практикуващите медицински специалисти по специалности - на национално и областно ниво.

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ, раздел Здравеопазване“ (http://www.nsi.bg/bg/node/3280/).

 [1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

Добавено : четвъртък, 18 юли 2019 15:19 горе назад 436