Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Доходи на домакинствата

 

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 169 лв. и нараства с 2.6% спрямо 2017 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6% (табл. 1.).

 

1. Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници в област Бургас[1]

 

Източници на доходи

2014

2015

2016

2017

2018

лв.

%

лв.

%

лв.

%

лв.

%

лв.

%

Общ доход

4182

100.0

4275

100.0

4592

100.0

(5037)

(100.0)

(5169)

(100.0)

Брутен общ доход

3991

95.4

4185

97.9

4485

97.7

(4923)

(97.7)

(5018)

(97.1)

Работна заплата

1936

46.3

2206

51.6

2266

49.4

(2930)

(58.2)

(3051)

(59.0)

Извън работната заплата

149

3.6

130

3.0

149

3.2

(95)

(1.9)

(21)

(0.4)

От самостоятелна заетост

182

4.3

125

2.9

216

4.7

(202)

(4.0)

(247)

(4.8)

От собственост

7

0.2

2

0.0

96

2.1

(117)

(2.3)

(16)

(0.3)

Пенсии

1663

39.8

1650

38.6

1637

35.7

(1368)

(27.2)

(1468)

(28.4)

Обезщетения за безработни

7

0.2

-

-

-

-

(13)

(0.3)

(8)

(0.2)

Семейни добавки за деца

23

0.5

28

0.6

39

0.8

(36)

(0.7)

(109)

(2.1)

Други обезщетения и помощи

23

0.5

45

1.1

77

1.7

(111)

(2.2)

(71)

(1.4)

Регулярни трансфери от други домакинства

2

0.0

0

0.0

5

0.1

(52)

(1.0)

(28)

(0.5)

Приходи от продажби

95

2.3

2

0.0

28

0.6

(4)

(0.1)

(1)

(0.0)

Други приходи

96

2.3

89

2.1

79

1.7

(110)

(2.2)

(151)

(2.9)

Изтеглени спестявания

127

 х

181

 х

274

 х

(203)

 х

(217)

 х

Заеми и кредити

32

 х

3

 х

113

 х

(185)

 х

(18)

 х

Общо

4341

 х

4459

 х

4979

 х

(5425)

 х

(5405)

 х

 

През периода 2014 - 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

•Доходът от работна заплата се увеличава с 4.1% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2014 г. е с 57.6%;

•Доходите от пенсии се увеличават със 7.3% спрямо 2017 г. и намаляват с 11.7% в сравнение с 2014 година;

•Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява със 77.9% спрямо 2017 г. и с 85.9% в сравнение с 2014 година;

•Приходите от изтеглени спестявания се увеличават с 6.9% спрямо 2017 г., а в сравнение с 2014 г. нарастват със 70.9%.

Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 051 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 59.0%, който е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г. и с 12.7 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

През 2018 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 656 лв. средно на лице от домакинство и намаляват спрямо 2014 г. с 3.5%, а относителният им дял в общия доход намалява с 8.9 процентни пункта.

В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2014 г. доходът от пенсии е 1 663 лв. и намалява през годините до 1 468 лв. средно на лице през 2018 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2018 г. е 28.4% от общия доход на домакинствата, което е с 1.2 процентни пункта повече спрямо 2017 година.

Доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в номинално изражение показват колебания през годините. През 2018 г. доходът от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство е 247 лв., а относителният му дял в общия доход на домакинствата се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова дейност извън работната заплата - спад в номинално изражение от 2017 година. През 2018 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 21 лева. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2017 г. с 1.5 процентни пункта.


 

Разходи на домакинствата

 

През 2018 г. домакинствата са изразходвали 4 903 лв. средно на лице, което е с 6.2% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2014 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават със 17.8%.

 

2. Общ разход и други средства средно на лице от домакинство в област Бургас

 

Източници на доходи

2014

2015

2016

2017

2018

лв.

%

лв.

%

лв.

%

лв.

%

лв.

%

Общ разход

4161

100

4123

100

4562

100

(4616)

(100.0)

4903

100

Потребителски общ разход

3480

83.6

3544

85.9

3706

81.2

(3788)

(82.1)

4100

83.6

Храна и безалкохолни напитки

1245

29.9

1276

30.9

1289

28.3

(1415)

(30.7)

1496

30.5

Алкохолни напитки и тютюневи изделия

210

5

228

5.5

217

4.8

(199)

(4.3)

209

4.3

Облекло и обувки

156

3.8

183

4.4

177

3.9

(197)

(4.3)

258

5.3

Жилища, вода, електроенергия и горива

521

12.5

564

13.7

604

13.2

(699)

(15.1)

642

13.1

Жилищно обзавеждане и поддържане на дома

207

5

157

3.8

223

4.9

(192)

(4.2)

194

4.0

Здравеопазване

235

5.6

271

6.6

363

8

(275)

(6.0)

284

5.8

Транспорт

334

8

294

7.1

290

6.4

(266)

(5.8)

361

7.4

Съобщения

185

4.4

185

4.5

189

4.1

(194)

(4.2)

239

4.9

Свободно време, културен отдих и образование

192

4.6

189

4.6

161

3.5

(144)

(3.1)

150

3.1

Разнообразни стоки и услуги

195

4.7

198

4.8

193

4.2

(209)

(4.5)

267

5.5

Данъци

173

4.2

194

4.7

191

4.2

(257)

(5.6)

292

6.0

Социални осигуровки

163

3.9

178

4.3

231

5.1

(330)

(7.1)

338

6.9

Регулярни трансфери към други домакинства

83

2

60

1.5

82

1.8

(60)

(1.3)

42.0

0.9

Други разходи

263

6.3

147

3.6

352

7.7

(181)

(3.9)

130

2.7

Влог

24

х 

8

х 

347

х 

(288)

х 

217

х 

Изплатен дълг и даден заем

65

х 

32

х 

65

х 

(84)

х 

54

х 

Общо

4250

х 

4162

х 

4973

х 

(4989)

х 

5174

х 

 

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи средно на едно лице от домакинството остава непроменен през 2014 и 2018 година. За храна са изразходвани 1 496 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.5% през 2018 г., което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 0.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

През 2018 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 836 лв. средно на лице от домакинство, което е с 6.2% по-малко спрямо 2017 година. В сравнение с 2014 г. тези разходи са се увеличили с 14.8%, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има и при разходите за облекло и обувки - с 31.0% и данъци - с 13.6%.

 

Потребление на домакинствата

 

През 2018 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата в област Бургас спрямо 2017 г. - средно на лице намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 8.8 кг, на плодове с 0.6 кг и на месни произведения с 0.5 килограма. Увеличава се консумацията на кисело мляко с 3.6 кг, на безалкохолни напитки с 2.9 л, на зеленчуци с 1.2 кг, на прясно мляко с 0.9 л и на месо с 0.1 килограма.

На годишна база намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 43.9 на 43.6 л) и на цигари (от 578 на 559 броя).

 

Фиг.1. Потребление на основни хранително продукти и напитки средно на лице от домакинство в област Бургас през 2017 и 2018 година

 

 [1]От 2017 г. в съответствие с правилата за надеждност на данните от извадкови изследвания, данните по области се публикуват със следните съкращения и символи:

( ) - получените стойности са относително представителни - оценка между 10.1 и 15.0 % грешка;

/ - получените стойности не са представителни - оценка над 15.1 % грешка.

Добавено : петък, 05 юли 2019 13:22 горе назад 750