Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

 

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.8 хил. или 46.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.7%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 52.3%, а 58.4% от тухлените с гредоред са в селата на областта.

Към 31.12.2018 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.6 хил. или 50.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.5 хил. (35.2%), триетажните са 8.6 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.1 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. – 22.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3% (фиг.1).

 

Фиг. 1. Жилищни сгради в област Бургас към 31.12.2018 г. по периоди

на построяване

 

Към 31.12.2018 г. броят на жилищата в област Бургас е 289.7 хиляди. В градовете се намират 221.0 хил. жилища или 76.3% от общия брой (табл. 1).

 

1. Жилища в област Бургас към 31.12. по местонамиране

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Общо

281367

283356

286020

288212

289719

В градовете

211124

215382

217578

219615

220995

В селата

70243

67974

68442

68597

68724

 

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2018 г. е 706, като в градовете тя е 705, а в селата - 710. През предходната година стойността на показателя за областта е 700 жилища, съответно 699 в градовете и 703 - в селата.

В края на 2018 г. в област Бургас 112.9 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 84.2 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.3 хиляди. В градовете на областта 41.8% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.7%, с четири и повече стаи - 27.9% и едностайните - 9.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 264.4 хил. или 91.3% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 283.3 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.0 кв. м., като от градовете тя е 70.5 кв. м., в селата - 68.5 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 37.0 кв. м., като за градовете тя е 36.8 кв. м., а за селата 37.7 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.7 кв. м., като в градовете тя е 36.5 кв. м., а в селата - 37.2 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 289.7 хил. жилища в област Бургас 73.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.6%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.2%.


 

Методологични бележки

 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:

- жилищните сгради;

- жилищата в жилищните сгради;

- площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Жилищен фонд“ (http://www.nsi.bg/node/3087/) и в Информационна система „Инфостат“.

Добавено : сряда, 03 юли 2019 13:39 горе назад 541