Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

 

През април 2019 г. в област Бургас са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата - 22.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.6%, а на леглата в тях с 59.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през април 2019 г., е 85.8 хил., или c 35.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 59.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди а в местата за настаняване с 3 звезди - 4.9%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 1.5%.

През април 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 88.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 6.5% от нощувките на чужденци и 42.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 4.6 и 22.3% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 67.1%, следват Израел - с 8.0%, Полша - с 3.7% и Гърция - с 2.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. се увеличават с 22.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33.4 хиляди. От всички пренощували лица 54.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (85.8%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите българи са 15.3 хил., като 42.0% от тях също са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 17.4% като се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с април 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 19.8%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 17.4%, и с 3 звезди - 14.2%.

Приходите от нощувки през април 2019 г. са 4 503.0 хил., или с 58.9% повече в сравнение с април 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 89.9%, така и от български граждани - с 19.0% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване” (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : петък, 14 юни 2019 13:12 горе назад 292 pdf