Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2019 г. се увеличават с 2.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 114.2 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.0% (до 86.4 хил.), а в обществения сектор - с 1.2% ( до 27.7 хиляди).

В сравнение с март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 1.8%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 2.4%, докато в обществения сектор се увеличават с 0.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 0.1% и достига 977 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2018 г. с 1.3% (1091 лв.), докато в частния сектор намалява с 0.3% (940 лева).

В сравнение с първототримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.2%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния - с 8.5% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 656 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 779 лв., Видин - 796 лв. и Кюстендил - 845 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през I-то тримесечие на 2019 година

 

 

 


Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труда” (http://www.nsi.bg/node/3920/).

 

Добавено : понеделник, 20 май 2019 11:50 горе назад 567