Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Започнала отчуждителна процедура за обект: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

80-00-202

23.04.2019 г.

 

 

                       

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

         На основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост, съвместна Заповед № РД-02-14-343/08.04.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-266/01.04.2019г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх.№ 04-00-202/11.04.2019г.от МРРБ и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство,

 

                                                 

О Б Я В Я В А М:

 

         Започнала отчуждителна процедура за обект: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“.

            Отчуждаването на имоти и на части от имоти – частна собственост засяга имоти, намиращи се в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

            Процедурата по отчуждаването ще бъде извършена със заповед на областния управител на област Бургас на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.

            Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

            Областен управител на област Бургас

ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавено : сряда, 15 май 2019 14:47 горе назад 934