Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

Към 31 декември 2018 г. населението на област Бургас 410 331 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 248 души или с 0.3%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция на населението.

Раждаемост

През 2018 г. в областта са регистрирани 3 749 родени деца, като 3 724 (99.3%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 189 деца, или с 4.8%.

Таблица 1 Коефициенти на раждаемост и естествен прираст

на населението в област Бургас

 

Години

Раждаемост

Естествен прираст

Тотален коефициент на плодовитост - бр.

1995

9.8

-2.2

1.36

2001

9.4

-3.6

1.30

2005

10.5

-2.6

1.47

2006

11.4

-2.2

1.60

2007

11.6

-1.9

1.64

2008

11.7

-1.7

1.65

2009

12.3

-0.5

1.76

2010

10.7

-2.5

1.54

2011

10.3

-3.0

1.59

2012

10.1

-3.3

1.58

2013

10.0

-3.0

1.60

2014

10.2

-3.2

1.66

2015

9.9

-3.5

1.65

2016

9.6

-3.6

1.63

2017

9.5

-4.3

1.65

2018

9.1

-4.3

1.61

 

 

Коефициентът на общата раждаемост[1] за област Бургас през 2018 г. е 9.1‰, а през предходните 2017 и 2016 г. той е бил съответно 9.5 и 9.6‰.

Броят на живородените момчета (1 949) в област Бургас е със 174 повече от този на живородените момичета (1 775), или на 1 000 момчета се падат 911 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2018 г. са съответно 2 773 и 951, като в сравнение с 2017 г. са със 148 по-малко в градовете, а в селата с 41.

През 2018 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.8 години през 2017 г. на 27.2 години, а при раждане на дете се увеличава от 28.5 години през 2017 г. на 28.7 години.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2018 г. е 89 689, като спрямо предходната година той намалява с 1 287.

Тоталният коефициент на плодовитост[2] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2018 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.61 при 1.56 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.51 при 1.88 в селата.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 990, а делът им нараства до 53.4% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете в областта (54.5%) е по-висок отколкото в селата (50.5%).

Смъртност

Броят на умрелите в област Бургас през 2018 г. е 5 503 души, коефициентът на обща смъртност[3] е 13.4‰ при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 185, или с 3.3%. Смъртността сред мъжете (14.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.2‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 122 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. В градовете на област Бургас коефициентът на смъртност е 12.0‰, а в селата - 17.8‰.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Коефициенти на обща и детска смъртност в област Бургас

 

 

През 2018 г. в областта са починали 23 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност[4] е 6.2‰ и е по-висок спрямо предходната година.

 

Бракове и разводи

През 2018 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в областта са 1 967 и са с 12 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 73.4% (1 443) са сред населението в градовете. В селата са сключени 524 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (51.7%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (50.4%).

Увеличаването на броя на сключените бракове води и до увеличение на коефициента на брачност[5], който през 2017 г. е 4.7‰, а през 2018 г. нараства до 4.8‰.

За 86.8% от мъжете и 86.6% от жените, сключили граждански брак през 2018 г. той е бил първи.

През 2018 г. разводите в областта са 672, като спрямо 2017 г. броят им намалява с 1.6%. От всички прекратени бракове 83.8% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.2%, а при жените - 34.5%.

Разводът е бил първи за 87.2% от мъжете и 90.9% от жените, разтрогнали своите бракове през 2018 година.

 

Фиг. 3. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Бургас

(На 1 000 души)

 

 

Eстествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2018 г. абсолютният  размер на естествения прираст в област Бургас е минус 1 779 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е нараснал с 4 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[6], е минус 4.3‰ за областта, като в градовете е минус 3.2‰, а в селата - минус 8.0‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Съществено влияние върху броя и структурата на населението в областта оказва и механичният прираст (разликата между броя на заселени и изселени лица). През 2018 г. област Бургас има положителен механичен прираст от 531 души, като при мъжете той е 72, а при жените 459.


 

Методологични бележки

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=4) и на сайта на НСИ, раздел „Население - демография, миграция и прогнози” (http://www.nsi.bg/node/2920/


[1]Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през предходната година.

[2]Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[3]Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой население.

[4]Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

[5]Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.

[6]Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Добавено : петък, 10 май 2019 13:27 горе назад 2380