Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2018 г. в област Бургас, броят на водените на отчет[1] в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 291 и спрямо 2017 г. се увеличава с 9.8%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2018 г. са:

 • 77.0% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 23.0% от общия брой на водените на отчет в ДПС.
 • Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2018 г. достига 245 (84.2%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 46, или 15.8%.

 

Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

през периода 2014-2018 г. в област Бургас

 

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет[2] в ДПС през 2018 г. е 124, или 42.6% от водените на отчет в ДПС през годината.

От отчет в ДПС са снети 58 малолетни и непълнолетни лица, или 19.9% от водените на отчет лица. От тях 30 лица (51.7%) - поради поправяне на поведението, а 27 лица (46.6%) - поради навършване на 18-годишна възраст.

 

Противообществени прояви в област Бургас

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2018 г., са 211. Момичетата са 53 (25.1%), а момчетата - 158 (74.9%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „бягство от вкъщи” - 46 лица или 21.8%, за „повреждане на обществена и/или частна собственост - 41 лица, (19.4%) и за „проява на насилие и агресия- 36 лица (17.1%).

 

Извършени престъпления в област Бургас

 

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 196.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 115 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 42.6% (49 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 27 лица (13.8%) са регистрирани за престъпления свързани с наркотици, 17 лица (или 8.7%) - за унищожаване и повреждане на имущество, 11 лица (5.6%) - за нанесена телесна повреда.

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са 92, от които 29 или 31.5% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 28.3% (26 лица), а на непълнолетните - 71.7% или 66 лица.

През 2018 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 39 лица (42.4%), следват жертвите на грабежи – 22 лица (23.9%),  нанесени телесни повреди – 9 лица (9.8%) и на блудство - 6 лица (6.5%).

 

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

 

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 282 възпитателни дела. Броят на решените дела е 241, като в срок до един месец са решени 219 дела, или 90.9%.

През 2018 г. местните комисии са наложили 361 възпитателни мерки. Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • „предупреждение” - в 175 случая (48.5%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 63 случая (17.5%);
 • „задължаване на непълнолетни лица да извършват определена работа в полза на обществото” - на 41 (11.4%) лица на възраст 8 - 17 години;
 • „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи” - в 36 случая (10.0%);
 •  „задължаване да участва в консултации, обучения и програми” - в 27 случая (7.5%);
 • „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” - на 11 малолетни и непълнолетни (3.0%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2018 г. са следните:

 • Малолетните лица са - 85 (29.7%)
 • Непълнолетните лица са - 201 (70.3%)
 • Момчетата са - 243 (85.0%)
 • 47.2% са с начално или незавършено начално образование (135 лица), с основно образование са 47.9%, а 4.9% никога не са посещавали училище.
 • От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 138 лица (48.3%), само с един родител - 109 лица (38.1%), при роднини – 18 лица (6.3%), в специализирана институция – 21 лица (7.3%).

През 2018 г. местните комисии в област Бургас са организирали 73 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 13 742 деца. През консултативните кабинети в областта са преминали 404 малолетни и непълнолетни, а обществените възпитатели са работили с 209 лица на възраст от 8 до 17 години.


 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Повeче информация и данни за наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63) и на сайта на НСИ, раздел „Правосъдие и престъпност” (http://www.nsi.bg).

 


Приложение

                                                                                                                    Таблица 1

 

Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо

300

410

278

265

291

Малолетни (8 - 13 г.)

79

90

78

46

67

Момчета

62

78

64

34

55

Момичета

17

12

14

12

12

Непълнолетни (14 - 17 г.)

221

320

200

219

224

Момчета

194

290

177

167

190

Момичета

27

30

23

52

34

 

 

 

 

 

 

Лица, заведени на отчет в ДПС през годината - общо

93

106

74

61

124

Малолетни (8 - 13 г.)

27

35

23

13

44

Момчета

20

28

20

8

38

Момичета

7

7

3

5

6

Непълнолетни (14 - 17 г.)

66

71

51

48

80

Момчета

52

62

47

30

69

Момичета

14

9

4

18

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Таблица 2

 

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица извършители на престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през годината

119

157

149

136

211

Малолетни (8 -13 г.)

34

37

41

32

45

Момчета

22

21

30

19

34

Момичета

12

16

11

13

11

Непълнолетни (14 - 17 г.)

85

120

108

104

166

Момчета

55

73

82

70

124

Момичета

30

47

26

34

42

Лица, извършители на престъпления

318

443

333

233

196

Малолетни (8 -13 г.)

75

94

89

48

39

Момчета

64

85

78

40

30

Момичета

11

9

11

8

9

Непълнолетни (14 - 17 г.)

243

349

244

185

157

Момчета

233

326

209

148

141

Момичета

10

23

35

37

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Таблица 3

 

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви - общо

119

157

149

136

211

в това число:

 

 

 

 

 

Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип

34

48

29

40

46

Прояви на насилие и агресия

.

.

7

6

36

Тормоз

.

.

4

1

5

   в т.ч. училищен тормоз

.

.

1

1

5

Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място

.

.

19

5

12

Повреждане на обществена и/или частна собственост

.

.

25

18

41

Скитничество и просия

30

34

15

23

13

Употреба на психоактивни вещества

.

.

30

18

25

Проституиране

2

1

-

-

-

Лица, извършители на престъпления - общо

318

443

333

233

196

в това число:

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

1

-

-

-

1

Телесна повреда

17

18

8

11

11

Изнасилване (довършено и опит)

-

-

-

-

-

Блудство

8

10

8

5

3

Кражба

197

267

221

151

115

в това число:

 

 

 

 

 

Взломна

34

43

38

5

7

Джебчийска

7

8

19

6

3

Грабеж

12

7

5

7

6

Противозаконно отнемане на МПС

10

9

3

4

8

Хулиганство

9

13

15

3

2

Престъпления, свързани с наркотици

39

55

46

9

27

Други

8

19

2

11

6


Таблица 4

 

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

(Брой)

Вид на престъплението

2017

2018

 

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

71

29

42

92

26

66

 

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

-

-

-

-

 

Умишлено нанесена телесна повреда

10

3

7

9

1

8

 

Изнасилване (довършено и опит)

1

1

-

2

1

1

 

Блудство

5

5

-

6

5

1

 

Кражба

39

13

26

39

10

29

 

Грабеж

10

3

7

22

4

18

 

Отвличане

-

-

-

-

-

-

 

Измама и изнудване

2

1

1

1

-

1

 

Склоняване към просия

3

3

-

-

-

-

 

Склоняване и принуждаване към хомосексуални услуги

-

-

-

3

-

3

 

Трафик на хора

-

-

-

-

-

-

 

Други

1

-

1

10

5

5

 

 [1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Добавено : четвъртък, 25 април 2019 11:37 горе назад 620