Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

                                                                                               

Към 31 декември 2018 г. населението на област Бургас 410 331 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 248 души или с 0.3%.

Мъжете в областБургас са 198 630(48.4%), ажените - 211 701(51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 066 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2018 г. в градовете живеят 313 566 души, или 76.4% от населението на областта, а в селата - 96 765 души, или 23.6%. В градовете жените са 163 318, или с 8.7% повече от мъжете, докато в селата жените и мъжете са с равен брой.

Към края на 2018 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 градове и 230 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.9%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката - община Малко Търново, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 64 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население.

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 434 души, а най-малък е гр. Китен - 932 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 849, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) - 2 души.

 

Фиг. 1. Население към 31.12.2018 г. по общини в област Бургас

 

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 80 130, или 19.5% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.5%, а на мъжете - 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 64 048, или 15.6% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. намалява с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 54.2% при 55.5% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 г. и 2017 г. този коефициент е бил съответно 43.1 и 52.9%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 52.3%, отколкото в селата - 60.6%.

Остаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст - 42.7 години, която е под средната за страната (43.8 години) и нарежда областта на четвърто място след областите София (столица), Сливен и Варна. Средната възраст при мъжете в областта е 41.1 години, а при жените - 44.2 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.5 години, а в селата - 43.4 години.

Тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.


1. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Бургас към 31.12.

 

 

(Проценти)

 

Година

Население

 

под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст

над трудоспособна възраст

1990

24.0

55.0

21.0

 

1995

20.7

57.4

21.9

 

2001

17.4

60.4

22.2

 

2005

15.9

63.5

20.6

 

2006

15.8

63.7

20.5

 

2007

15.7

64.1

20.2

 

2008

15.8

64.1

20.1

 

2009

15.8

64.2

20.0

 

2010

16.0

63.7

20.3

 

2011

15.7

63.0

21.3

 

2012

15.8

63.0

21.2

 

2013

16.0

62.8

21.2

 

2014

16.2

62.0

21.8

 

2015

16.3

61.6

22.1

 

2016

16.3

61.4

22.3

 

2017

16.4

60.9

22.7

 

2018

16.6

60.4

23.0

 

 

Населението в трудоспособна възраст в област Бургас към 31.12.2018 г. е 248 084 лица, или 60.4% от цялото население на областта, като мъжете са 128 923, а жените - 119 161. В сравнение с предходната година тази категория население намалява с 0.5 процентни пункта. Населението под трудоспособна възраст в област Бургас през 2018 г. спрямо 2017 г. се е увеличило с 0.2 процентни пункта, а във възрастовата група над трудоспособна възраст с 0.3 процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 68 лица. За сравнение, през 2017 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 66 млади хора.

 


Методологични бележки

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области и статистически райони) по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80) и на сайта на НСИ, раздел „Население - демография, миграция и прогнози” (http://www.nsi.bg/node/2920/


[1]Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

[2]Възрастовите граници за разпределение на населението по категории под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 г.).

Добавено : сряда, 24 април 2019 17:17 горе назад 1341 pdf