Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Бургас през 2017 година.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2017 г. възлиза на 5 045 млн. лв. по текущи цени и е със 7.3% повече в сравнение с 2016 година. Делът на БВП за област Бургас е 5.0% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 6-то място с 12 240 лв., след област Габрово - с 12 363 лв. и преди област Пловдив - с 12 112 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 30 295 лв., а с най-ниско - област Силистра - 6 687 лева (фиг. 1).

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населениетов левове

по областиза 2017 година

 

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лв. по текущи цени, което представлява 5.0 % от БДС за страната.

Относителните дялове на добавената стойност в индустриалния и в аграрния сектор достигат до 31.2%, и 4.8%, или се увеличават съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана в сектора на услугите намалява спрямо 2016 година с 0.3 процентни пункта, до ниво от 64.0% (фиг.2).

 

Фиг. 2. Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори

в област Бургас през 2016 и 2017 г.

 

 

 

 


Методологични бележки

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

  • БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
  • БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
  • БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Повeче информация и данни за БВП и БДС са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=6) и на сайта на НСИ, раздел „Макроикономическа статистика” (http://www.nsi.bg/node/779/).

 

Добавено : вторник, 05 февруари 2019 16:47 горе назад 1914