Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Започнала отчуждителна процедура за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, границата ОПУ Ямбол/ ОПУ Бургас - Средец от км 212+600 до км 212+956,44, на територията на община Средец, област Бургас.“

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 80-00-25

 

15.01.2019г.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

        На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС,  съвместна заповед № РД-02-14-1255/ 03.12.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и № ЗМФ-4/02.01.2019г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх.№ 04-00-18/11.01.2019г. от МРРБ, и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план, одобрен с влязла в сила заповед № РД-02-15-30/08.04.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството,    

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

  Оповестявам за започнала отчуждителна процедура за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, границата ОПУ Ямбол/ ОПУ Бургас - Средец от км 212+600 до км 212+956,44, на територията на община Средец, област Бургас.“

Отчуждаването засяга част от имот-частна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17974.42.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Средец, община Средец, област Бургас, целият с площ 4 393 кв.м.(имот № 042201 по регистър към одобрен ПУП-ПП).Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със заповед на областния управител на област Бургас, на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  (п)

Областен управител на област Бургас                                                                         

             

 мнк/

Добавено : вторник, 15 януари 2019 11:08 горе назад 816