Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2018 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

През септември 2018 г. в област Бургас са функционирали 581 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата - 111.9 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2018 г., е 1 365.5 хил., или c 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на нощувките (с 4.8%) в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, а  намаление в местата за настаняване с 1 и 2 звезди с 4.2% и с 0.4% в местата за настаняване с 3 звезди.

През септември 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 74.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.3% от нощувките на чужденци и 24.5% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.9 и 43.8% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 29.8%, следват - Обединено кралство със 17.8%, Полша - с 15.4%, Руска федерация - с 5.3% и Чешка република - с 5.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2018 г. се увеличават с 6.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 237.1 хиляди. От всички пренощували лица 74.4% са чужденци, като по-голямата част от тях (75.1%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.4 нощувки. Пренощувалите българи са 60.8 хил., като 38.0% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно 4.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2018 г. е 42.9% като се увеличава с 0.4 процентни пункта в сравнение със септември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 53.7%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 34.1%, и с 1 и 2 звезди - 25.0%.

Приходите от нощувки през септември 2018 г. са 67 370.2 хил., или със 7.1% повече в сравнение със септември 2017 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани с 9.2%, докато приходите от български граждани намаляват с 6.0% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 


 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/

Добавено : четвъртък, 15 ноември 2018 14:11 горе назад 299 pdf