Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Уведомително писмо : искане за спиране действието на Заповед №РД-09-21 /09.05.2018г. на Областен управител на област Бургас.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Изх 91-95-4                                                                                             ПРЕПИС

23.05.2018г.

 

ДО

ДП „НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ

ГР.БУРГАС

 

ДО

ОД НА МВР-БУРГАС

УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“ №46

ГР.БУРГАС

 

ДО

„ТОМАС ТУР БУРГАС ” ООД,

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Ж.К „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.4,ВХ.Б,ЕТ.5

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕРГАНА ЦВЕТКОВА СЕФЕРИ

ГР. БУРГАС

 

ДО

„КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД

 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 УЛ.“ШИПКА“ № 5А, ЕТ.1

 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

 ГР. ЛОВЕЧ

 

   ДО

   АДВ. ТАНЯ ТОДОРОВА- ПЪЛНОМОЩНИК НА

  „ЕТНО КРИС“ ЕООД

  „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД

  „ВТА ГРУП“ ЕООД

   УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №5

   ГР. БУРГАС

 

 

Относно:искане за спиране действието на Заповед №РД-09-21 /09.05.2018г. на Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

уважаеми госпожи и господа,

 

В Областна администрация Бургас е постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-229/12.03.2018 г. от инж. Димитър  Великов – Директор на поделение Железопътна секция /ЖПС/ Бургас и адвокат Румяна Трифонова –пълномощници на генералния директор на ДП “НК Железопътна инфраструктура“ (ДП „НК ЖИ“) за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ТОМАС ТУР БУРГАС” ООД , „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД  и „ВТА ГРУП“ ЕООД на недвижими имоти държавна собственост, представляващи открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 - частна държавна собственост и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост по КККР на гр.Бургас в района на ж.п.гара Владимир Павлов. Посочените недвижими имоти са актувани, с Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 7473/09.06.2015г., и с Акт за публична държавна собственост /АПДС/№7335/03.12.2014г. с вписани права за управление на Държавно предприятие Национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСКТУРА“. В тази връзка на по-горе посочените адресати е изпратено писмо с изх. № 91-97-60/ 29.03.2018г., на Областна администрация  Бургас, с което е открито производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на недвижимите имоти държавна собственост.В посоченото писмо им е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на същото да изразят становище по събраните доказателства, до представят допълнителни такива, ако имат, както и да правят справки с документите по преписката всеки работен ден в Областна администрация Бургас. В изпълнение на разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, съобщението за откриване на административното производство по чл.80 ал.1 АПК е поставено на таблото за обявление в сградата на Областна администрация Бургас и е качено на интернет страницата на Областна администрация Бургас на 10.04.2018г. в раздел „Обявления“ по отношение на ТОМАС ТУР БУРГАС” ООД , „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД  и „ВТА ГРУП“ ЕООД.В указания срок не са постъпили становища или възражения от страна на дружествата, предвид което е престъпено към издаване на заповед.

Със Заповед  №РД–09-21/09.05.2018г на основание чл.80 от Закона за държавната собственост е постановено изземване от  „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, представлявано от управителя Гергана  Сефери, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, представлявано от управителя Ина  Гочева, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, представлявано от Георги  Георгиев, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД, представлявано от Сабина  Мечкова и Мирослав  Вълчев и „ВТА ГРУП“ ЕООД, представлявано от Сабина  Мечкова недвижими имоти частна държавна собственост, представляващи  открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост, находящи се в района на ж.п. гара Владимир Павлов гр.Бургас, актувани с Акт за частна държавна собственост № 7473/ 09.06.2015г. и Акт за публична държавна собственост № 7335/ 03.12.2014г., с вписани права на управление на ДП„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“. В същата е определен е срок за доброволно предаване на имотите до 28.05.2018г. В изпълнение на чл.61 ал.3 от АПК заповедта за изземване е поставена на таблото за обявление в сградата на Областна администрация гр.Бургас и е качено на интернет страницата.

На 15.05.2018г. в Областна администрация Бургас е входирана молба с вх.№ 26-00-340/15.05.2018г. от „ЕТНО КРИС“ ЕООД ЕИК 204277705, „ Автоцентър Селект Плюс“ ЕООД, ЕИК 204863209, „Секюрити енд протекшън сървис“ ЕООД, ЕИК 200688118 „ВТА ГРУП“ ЕООД 201047923, с искане да бъде спряно действието на заповед № РД-09-21 от 09.05.2018г. на Областен управител Бургас. Представен е протокол от 17.04.2018г. между Комисия  назначена със Заповед №46/19.03.2018г. на директора на ЖП Секция Бургас и горепосочените дружества в който е отбелязано,че с протокол от 16.04.2018г. „Томас Тур Бургас“ ООД е предал на комисия на ЖПС Бургас наетата от него открита площ с настилка 1303 кв.м  в ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214 по КККР на гр.Бургас.От същия е видно, че горепосочените дружества са постигнали споразумение за ползване на имотите срещу заплащане на определена от наемодателя цена за всяко от дружествата до приключване  на тръжната процедура за отдаване под наем на ползваните терени.

            На 17.05.2018г. в Областна администрация Бургас е входирана молба с вх.№55-00-229/1/ от инж.Димитър  Великов директор на поделение Железопътна секция (ЖПС)Бургас с искане за спиране изпълнението на Заповед № РД-09-21/09.05.2018г. на Областен управител на област Бургас. В нея са посочени същите доводи , както по-горепосочената молба , а именно  „Томас тур Бургас“ ЕООД е предало доброволно на компанията наетия терен с Протокол от 16.04.2018, а останалите дружества – адресати на заповедта са подали в ДП“НК ЖИ“ заявления с молба за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на ползваните терени. Уточнено е, че едното дружество ползвател „Кам Експорт Импорт“ ЕООД е напуснало терена, като на негово място се е настанило „Автоцентър Селект Плюс „ ЕООД. Представени са 3 бр.заявления от „ВТА ГРУП“ ЕООД,  „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „Автоцентър Селект Плюс“ ЕООД за наемане на имотите, протокол от 16.04.2018г. за фактическо предаване и приемане на държавен поземлен имот от страна на „Томас Тур Бургас „ ООД, протокол от 13.04.2018г., протокол от 17.04.2018г., заповед и съобщение за открита тръжна процедура.

След като разгледах представените документи от фактическа и правна страна установих следното. От същите е видно, че „Томас Тур Бургас“ ООД е предал доброволно на ДП „НК ЖИ“ наетия терен и компанията се е споразумяла с останалите дружества да ползват недвижимите имоти срещу определена наемна цена до приключване на тръжната процедура и окончателно сключване на договори за наем в определения срок за доброволно предаване. За новите факти е уведомен Областния управител на област Бургас едва на 17.05.2018г. с което е отпаднала необходимостта от принудително изземване.Налице е волеизявление за спиране на заповедта от страна на ДП „НК ЖИ“ по чиято инициатива е започнало производството. Същото се потвърждава и от дружествата ползватели на имотите.

По отношение на постъпилите молби за спиране действието на заповед № РД-09-21/09.05.2018г. считам, че не е налице основание за същото. Законодателят е предвидил правна възможност за спиране  на образувано административно производство , в изрично предвидени хипотези, разписани в чл.54, ал.1 от АПК и то при наличие на всички предпоставки за извършване на това процедурно действие, каквито в това производство не са налице. В конкретния случай с издадената заповед № РД-09-21/09.05.2018г. производството по чл.80 ЗДС е приключило пред административния орган.В тази връзка спиране на производството не може да стане произволно, нито по инициатива и преценка на административния орган, нито по искане на страните.Органът може да спре административното производство само докато то е висящо пред него.Налице е съдебна практика в този смисъл.

Изхождайки от факта, че е констатирано доброволно изпълнение,  преди насрочената в заповедта дата за принудително изпълнение и липсва правен интерес, то няма да се извърши насроченото принудително изземване на 29.05.2018г. от 10.00ч. от „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, представлявано от управителя Гергана Цветкова Сефери, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, представлявано от управителя Ина Гочева, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, представлявано от Георги  Георгиев, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД, представлявано от Сабина  Мечкова и Мирослав Вълчев и „ВТА ГРУП“ ЕООД, представлявано от Сабина  Мечкова недвижими имоти частна държавна собственост, представляващи  открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост, находящи се в района на ж.п. гара Владимир Павлов гр.Бургас, актувани с Акт за частна държавна собственост № 7473/ 09.06.2015г. и Акт за публична държавна собственост № 7335/ 03.12.2014г., с вписани права на управление на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.

                                   

 

 

 

П

 За Областен управител на област Бургас

Съгл.заповед № РД-10-84/15.05.2018г.

Добавено : понеделник, 28 май 2018 16:28 горе назад 859