Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

През август 2018 г. в област Бургас са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.5 хил., а на леглата - 126.9 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2018 г., е 2 899.4 хил., или c 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (със 7.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 4.2%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистриран спад - 6.9%.

През август 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 65.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.9% от нощувките на чужденци и 19.5% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 57.5% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 18.4%, следват - Обединено кралство с 13.3%, Полша - с 12.8%, Чешка република - със 7.6% и Румъния - със 7.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. се увеличават с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 479.8 хиляди. От всички пренощували лица 73.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (65.3%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.5 нощувки. Пренощувалите българи са 127.9 хил., като 51.5% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 73.5% като намалява с 1.9 процентни пункта в сравнение с август 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 83.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 70.8%, и с 1 и 2 звезди - 56.3%.

Приходите от нощувки през август 2018 г. са 164 980.1 хил., или с 8.6% повече в сравнение с август 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 8.6%, така и от български граждани - с 8.2% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 


 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : четвъртък, 18 октомври 2018 15:50 горе назад 330 pdf