Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

През юли 2018 г. в област Бургас са функционирали 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.6 хил., а на леглата - 120.5 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява с 6.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2018 г., е 2 840.1 хил., или c 3.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 6.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, в местата за настаняване с 3 звезди - 3.1% и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 1.8%.
През юли 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 64.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.9% от нощувките на чужденци и 17.9% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.6 и 60.3% (фиг. 1).
 
Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас
по категории и месеци


 
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 19.1%, следват - Полша с 12.9%, Обединено кралство - с 11.4%, Чешка република - с 8.2% и Руска федерация - със 7.9%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. намаляват с 0.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 453.6 хиляди. От всички пренощували лица 76.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (66.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.5 нощувки. Пренощувалите българи са 108.3 хил., като 55.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.4 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 76.5% като намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 88.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 70.6%, и с 1 и 2 звезди – 59.0%.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. са 159 262.5 хил., или със 7.0% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - със 7.5%, така и от български граждани - с 4.0% (фиг. 2).
 
Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци
 


 
Методологични бележки
 
От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : вторник, 18 септември 2018 11:42 горе назад 596