Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.2 хил. са мъже и 89.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.4% (при 52.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.9%, а при жените - 49.4%.

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 183.5 хил., от които 96.2 хил. са мъже и 87.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.6% (72.1% за мъжете и 65.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 2.1 процентни пункта.

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Бургас по тримесечия

 

 


 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни от наблюдението на работната сила са достъпни на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/) и в Информационната система „Инфостат“.

 

 

Добавено : вторник, 21 август 2018 16:19 горе назад 384 pdf