Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА

В ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко в сравнение с 2016 г., когато те са били 2 382.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 2 208 от които:

 • условно осъдени са 1 088 лица (49.3%);
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 641 лица, или 29.0% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 438 лица (19.9%);
 • оправдани са 27 лица (1.2%);
 • на 14 лица делата са прекратени (0.6%).

През 2017 г. броят на осъдените лица (ефективно и условно) с влезли в сила присъди е 1 729, като в сравнение с 2016 г. намалява с 29.2% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица

през периода 2013 - 2017 година

 

Осъдените непълнолетни (14 - 17 години) са 51, или 3.0% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината.

 Престъпления завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от НК и някои видове престъпления

 

През 2017 г. най-големи са броят и относителният дял са общоопасните престъпления[1] завършили с осъждане - 897, или 51.8% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица за извършването на този вид престъпления са 858, или 49.6% от всички осъдени лица. Спрямо 2016 г. се наблюдава намаление както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за общоопасни престъпления съответно с 5.2 и 7.1%. Сред общоопасните престъпления най-големи са броят и относителният дял на завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията - 663, които съставляват 73.9% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 641 лица, или 74.7% от осъдените за извършвани общоопасни престъпления. През 2017 г. броят на престъпленията, свързани с наркотици е 183, а осъдените лица са 164.

 

На второ място в структурата на престъпленията са тези против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции[2]. С осъдителна присъда са приключили делата за 235 извършени престъпления (13.6%). Осъдените лица са 261, или 15.1% от общия брой на осъдените през 2017 година в област Бургас. Незаконното преминаване на границата е най-разпространения вид престъпление, като за извършването на 140 престъпления са осъдени 140 лица.

 

320 престъпления против собствеността[3], са завършили с осъждане, което представлява 18.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. За този вид престъпления са осъдени 363 лица, или 21.0% от общия брой на осъдените лица. Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 75.6% от престъпленията против собствеността и 14.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са завършили 242 престъпления, а осъдените лица са 274.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За 34 извършени грабежа през 2017 г. са осъдени 41 лица.

С осъдителна присъда са приключили делата за 20 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 22 (6.1% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността).

 

С осъдителна присъда са приключили делата за 79 извършени престъпления против стопанството[4], или 4.6% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 72 лица, или 4.2% от общия брой на осъдените лица. Спрямо предходната година се наблюдава намаление както на броя на завършилите с осъждане престъпления против стопанството, така и на броя на осъдените за този вид престъпления лица - съответно с 19.4 и 27.3%.

 

С осъждане са завършили 86 престъпления против личността[5] (5.0%), за които са осъдени 71 лица (4.1%).

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 37 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 35, или 49.3% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. През 2017 г. с осъдителни присъди са завършили делата за 6 умишлени убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 6 лица.

С осъдителни присъди са завършили 20 наказателни дела за разврат, а осъдените за тях лица са 14.

За извършването на 4 престъпления „трафик на хора“ са осъдени 3 лица.

 

Осъдени лица по пол

Разпределението на осъдените лица по пол е следното:

 • Броят на осъдените мъже е 1 602, или 92.7% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 30 - 39 години и 18 - 24 години - съответно 28.5 и 23.8% от общия брой на осъдените мъже.
 • Осъдените жени са 127 с относителен дял 7.3%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 18 - 24 и 30 - 39 години - съответно 26.0% от общия брой на осъдените жени.

 

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2017 г. е следното:

 • Най-голям е броят и делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 490 лица (28.3% от общия брой на осъдените лица);
 • На възраст 18 - 24 години са осъдени 415 лица (24.0%);
 • На възраст 25 - 29 години - 303 лица (17.5%);
 • На възраст 40 - 49 години - 275 лица (15.9%);
 • На 50 и повече години - 195 лица (11.3%);
 • На възраст 14 - 17 години - 51 лица (3.0%) (фиг. 2).

 

 

 

 

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст

през 2017 година

 

 

Осъдени лица по наложени наказания

През 2017 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (1 512 или 87.4% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца“ - 959 лица (63.4% от всички лишени от свобода) и на „лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година“ - 338 лица (22.4%) (табл. 1.)

 

1. Осъдени на лишаване от свобода през 2017 година

Размер на наложените наказания лишаване от свобода

Брой

Структура - %

Общо

1512

100.0

До 6 месеца

959

63.4

От 6 месеца до 1 година

338

22.3

От 1 до 3 години

190

12.6

От 3 до 5 години

17

1.1

От 5 до 10 години

4

0.3

От 10 до 15 години

3

0.2

От 15 до 20 години

-

-

От 20 до 30 години

1

0.1

"-" Няма случай

   

 

Наказанието „пробация“ е наложено на 156 лица (9.0% от всички осъдени лица), „глоба“ на 48 лица (2.8%), а „обществено порицание“ - на 13 лица (0.8%).

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години.

Пълнолетни са лицата навършили 18 години и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно чл.31, ал.1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=46) и на сайта на НСИ, раздел „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ http://www.nsi.bg/node/3738/).[1]Включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други.

[2]Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието, подкуп.

[3]Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие

[4] Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система.

[5]Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

Добавено : четвъртък, 02 август 2018 11:23 горе назад 840