Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

 

Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2017 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 813 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 515 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 90 със 162 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 със 199 легла.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2017 година

 

                (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

20

2 813

Болници

17

2 515

Многопрофилни болници

9

1 390

Специализирани болници

8

1 125

Центрове за кожно-венерически заболявания

1

10

Комплексни онкологични центрове

1

156

Центрове за психично здраве

1

132

Лечебни заведения за извънболнична помощ

90

162

Диагностично-консултативни центрове

6

38

Медицински центрове

42

112

Дентални центрове

1

2

Медико-дентални центрове

1

10

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории

40

-

Други лечебни и здравни заведения

7

199

в това число:

 

 

Центрове за спешна медицинска помощ

1

-

Регионални здравни инспекции

1

-

Домове за медико-социални грижи за деца

1

154

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

В сравнение с 2016 г. легловия фонд на болниците се увеличава с 10.0%.

Многопрофилните болници са 9 с 1 390 легла. Те представляват 52.9% от болниците и в тях е съсредоточен 55.3% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници - от 45 до 507 легла, като средният брой легла е 154.

Разпределението на заведенията и леглата в специализираните  болници е, както следва:

  • за активно лечение - 3 със 126 легла;
  • за рехабилитация - 5 с 999 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

  • Центрове за кожно-венерически заболявания - 1 заведение с 10 легла;
  • Комплексни онкологични центрове - 1 заведение със 156 легла;
  • Центрове за психично здраве - 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 683 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 90 със 162 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2016 г. броят на тези заведения намаляват с 2, докато броят на леглата в тях се увеличава с 18 или с 12.5%.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 42 заведения със 112 легла, следват диагностично-консултативните центрове - 6 с 38 легла, медико-денталните центрове - 1 с 10 легла и денталните центрове - 1 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 40 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасятцентровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Бургас тези заведения са 7 със 199 легла, като с най-голяма леглова база са домовете за медико-социални грижи за деца - 1 със 154 легла.

 

Медицински персонал

 

В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 316 лекари (табл.2). Лекарите по дентална медицина са 353, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 287, като 1 525 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 780 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 658 лекари, 9 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 177 и 1 011 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 584, лекарите по дентална медицина - 353. Тук се включват и всички лекари и лекари по дентална медицина които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Лекарите, работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ - 222 и лекарите в индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ - 170.

В края на 2017 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 57 лекари, в медицинските центрове - 106, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 25 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2017 г. на основен трудов договор работят 74 лекари, 733 медицински специалисти по здравни грижи и 530 друг персонал.

 

 

  1. Медицински персонал в област Бургас

 

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

брой

на 10 000 души от населението

Лекари

1 251

1 315

1 316

30.2

31.9

32.0

Лекари от денталната медицина

314

338

353

7.6

8.2

8.6

Медицински специалисти по здравни грижи

2 300

2 365

2 287

55.6

57.3

55.6

Фелдшери

151

152

156

3.6

3.7

3.8

Акушерки

138

121

123

3.3

2.9

3.0

Медицински сестри

1 542

1 564

1 525

37.2

37.9

37.1

Лаборанти (клинични и рентгенови)

248

264

251

6.0

6.4

6.1

Зъботехници

56

41

48

1.3

1.0

1.2

Санитарни инспектори

29

33

25

0.7

0.8

0.6

Други медицински специалисти

136

190

159

3.3

4.6

3.9

Население на един

 

 

 

 

 

 

лекар

331

314

313

х

х

х

лекар по дентална медицина

1 318

1 221

1 166

х

х

х

 

Практикуващи лекари по пол и възраст към 31.12.2017 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

  • Мъже са 607 (46.1%), жени - 709 (53.9%);
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 463, или 35.2%;
  • Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 136, или 10.3%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 222, или 16.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия и Хирургия - съответно 85 и 82 (6.5% и 6.2%), Анестезиология и интинзивно лечение - 71 или 5.4%, Вътрешни болести (68 или 5.2%), Нервни болести (58 или 4.4%) и Акушерство и гинекология (57 или 4.3%).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.4 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 32.0 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 8.6 на 10 000 души от населението (фиг. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Фиг. 1. Осигуреност на населението в област Бургас с медицински персонал

(На 10 000 души от населението)

 

 

 

 


Методологичнн бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достьпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр . 7 от 2015 г.) и се отнася за практикуваната специалност.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Данните за здравната мрежа са разработени на национално, областно и общинско ниво, а за практикуващите медицински специалисти по специалности - на национално и областно ниво.

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ, раздел Здравеопазване“ (http://www.nsi.bg/bg/node/3280/).

Добавено : вторник, 26 юни 2018 09:26 горе назад 1010