Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2017 година.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

 

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.6 хил. жилищни сгради, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава с 293. В градовете се намират 47.9 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.8 хил. или 46.1% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.4%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 52.5%, а 58.4% от тухлените с гредоред са в селата на областта.

Към 31.12.2017 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.6 хил. или 50.8% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.4 хил. (35.1%), триетажните са 8.5 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.1 хиляди.

Разпределението на жилищните сгради в област Бургас по години на построяване е следното: 23.0 хил. са построени в периода 1946 - 1960 г. или 22.2% от общия жилищен фонд, следват построените в периода 1961 - 1970 г. - 15.9 хил. или 15.3%, 1971 - 1980 г. - 14.4 хил. или 13.9%, 2001 - 2010 г. - 13.5 хил. или 13.1%, 1981 - 1990 г. - 13.2 хил. или 12.7%, 1919 - 1945 г. - 10.4 хил. или 10.1%, 1991 - 2000 г. - 9.9 хил. (9.5%), от началото на 2011 г - 2.0 хил. (1.9%) и до 1918 г. - 1.3 хил. (1.3%).

Към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Бургас е 288.2 хиляди. В градовете се намират 219.6 хил. жилища или 76.2% от общия брой (табл. 1).

 

1. Жилища в област Бургас към 31.12. по местонамиране

                                                                                                                                                         (Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Общо

278 559

281 367

283 356

286 020

288 212

В градовете

208 712

211 124

215 382

217 578

219 615

В селата

69 847

70 243

67 974

68 442

68 597

 

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2017 г. е 700, като в градовете тя е 699, а в селата - 703. През предходната година стойността на показателя за областта е 693 жилища, съответно 692 в градовете и 697 - в селата.

В края на 2017 г. в област Бургас 112.1 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 83.9 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.1 хиляди. В градовете на областта 41.7% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.6% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.8%, с четири и повече стаи - 27.8% и едностайните - 9.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 263.5 хил. или 91.4% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 158.9 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 69.9 кв. м., като от градовете тя е 70.5 кв. м., в селата - 68.3 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 36.7 кв. м., като за градовете тя е 36.5 кв. м., а за селата 37.2 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.3 кв. м., като в градовете тя е 36.2 кв. м., а в селата - 36.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 288.2 хил. жилища в област Бургас 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.7%, електрифицираните само с водопровод - 2.5%, а само електрифицирани - 1.2%.


 

Методологични бележки

 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:

- жилищните сгради;

- жилищата в жилищните сгради;

- площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел Жилищен фонд (http://www.nsi.bg/node/3087/). както и в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=47)

Добавено : четвъртък, 14 юни 2018 15:25 горе назад 666