Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Детски ясли в област Бургас през 2017 година.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Към 31.12.2017 г. в област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 821 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 781 места, а в селата - 2 с 40 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 102. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 408, а в яслените групи към ДГ - 1 413.

1. Детски ясли и места в тях в област Бургас

(Брой)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Заведения

33

35

35

36

38

40

40

Места

1 434

1 464

1 641

1 603

1 691

1 719

1 821

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини са постъпили 1 776 деца, или с 31 деца по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 761 деца. От тях момчетата са 877, а момичетата - 884.

2. Деца в детските ясли в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Постъпили през годината

1 717

1 705

1 615

1 635

1 602

1 807

1 776

Деца към 31.12

1 639

1 646

1 578

1 587

1 630

1 671

1 761

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения през 2017 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 83.3%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 15.3%. На 3-и повече години са 25 деца, или 1.4%.

3. Деца в детските ясли в област Бургас към 31.12.2017г. по възраст

 

Брой

Структура - %

Деца – общо

1 761

100.0

До 1 година

 -

-

От 1 до 2 години

269

15.3

От 2 до 3 години

1 467

83.3

На 3 и повече навършени години

25

1.4

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 14.7% и в сравнение с предходната година се увеличава с 1.0 процентни пункта. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години се увеличава от 35.1% към 31.12.2016 г. на 35.7% в края на 2017 година. Обхватът на децата на една година към 31.12.2017 г. е 6.7% (фиг. 1).

Фиг.1. Обхват на децата в детски ясли и яслени групи към ДГ в област Бургас към 31.12.

 

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2017 г. в детските ясли работят 359 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 182. По-голямата част от тях са медицински сестри (175). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 177 души.

4. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал

в детските ясли към 31.12. в област Бургас

(Брой)

 

Година

Медицински специалисти по здравни грижи

Друг немедицински персонал

 

общо

медицински сестри

 

2011

156

152

55

2012

161

157

55

2013

166

161

55

2014

167

160

55

2015

170

162

106

2016

177

171

128

2017

182

175

177

         

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи към детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ, раздел „Здравеопазване“ – www.nsi.bg.

 

 

Добавено : четвъртък, 07 юни 2018 16:21 горе назад 602