Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Образование в област Бургас през учебната 2017/2018 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

  • През учебната 2017/2018 година в детските градини са записани 14 008 деца;
  • През 2017 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 705 и 1 262 ученици;
  • Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 учебна година е 6 580;
  • Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 36 лица.

 

Предучилищно образование

 

Към 01.12.2017 г. в област Бургас са функционирали 107 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.5%. В тях са записани 14 008 деца, от които 7 189, или 51.3% са момчета (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Бургас

 

Местата в детските градини се увеличават от 14 704 за учебната 2016/2017 г. до 14 444 за 2017/2018 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2017/2018 година е 80.1%, или 1.4 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 131 (120 за страната) през учебната година и се увеличава с 6 спрямо предходната година. Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 1 143, от които 1 076 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал намалява с 1.7%, в т.ч. броят на детските учители - с 2.2%.

 

Общо образование

 

Към 01.10.2017 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 120 общообразователни и специални училища, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2.

През учебната 2017/2018 г. броят на учениците в общообразователните и специални училища е 37 659.

Разпределението на учащите в общообразователните и специални училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) учат 17 320 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) - 12 035 ученици, а в VIII - XII клас – 8 304.

През учебната 2016/2017 година  1 171 ученици са напуснали по различни причини общообразователните и специални училища.

През 2017 г. завършилите основно образование[2] в общообразователните и специални училища на област Бургас са 6 103 ученици.

През учебната 2017/2018 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните и специални училища на областта, са получили 1 705 души. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 14.2%.

Учителите (без директори и  заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища са 2 710 през учебната 2017/2018 година.

 

 

 

 

Професионално образование и обучение[1]Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

[2]През 2017 г. основно образование придобиват завършилите VII клас, завършилите VIII клас в непрофилирани паралелки и IX клас в профилирани паралелки с прием след VII клас (разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование).

 

Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 г. в област Бургас, се осъществява в 16 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата.

През 2017 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на  професионално образование и обучение са завършили  1 262 души - като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2017 г. са съответно 157 и  1 105 души.

В професионалните гимназии, завършилите основно образование в паралелки с прием след VII клас, са 681 ученици.

През учебната 2017/2018 г. преподавателите, които работят в професионалните училища, са общо 608.

 

Висше образование

 

През учебната 2017/2018 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“ е 6 580, което е с 603, или с 8.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

 

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

 

През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 762 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 555 души, или с 42.1%.

През 2017 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 170 студенти.

Преподавателите в колежите са 75, като от тях на основен договор са 30, или 40.0%.

 

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

 

В област Бургас в университетите през учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5 782 души. В сравнение с предходната година техният брой намалява с 43, или с 0.7%.

През учебната 2017/2018 година студентите са обучавани от 501 преподаватели, от които жените са 302. На основен трудов договор работят 270 души, или 53.9% от общия брой.

През 2017 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 695 студенти, от които 451 (64.9%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 563 студента, от които 378 (67.1%) са жени.

 

Образователна и научна степен „доктор“

 

Към 31.12.2017 г. в област Бургас се обучават общо 36 докторанти, като 55.6% от тях са жени.

Новоприетите докторанти през 2017 г. са 11, от които 6, или 54.5% са жени.

През 2017 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 8 души, от които 5, или 62.5%, са жени.

 


Добавено : петък, 25 май 2018 17:05 горе назад 956