Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Тема: „Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година“

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Бургас, броят на водените на отчет[1] в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 265 и спрямо 2016 г. намалява с 4.7%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2017 г. са:

·      82.6% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 17.4% от общия брой на водените на отчет в ДПС.

·      Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2017 г. достига 201 (75.8%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 64, или 24.2%.

 

Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

през периода 2013-2017 г. в област Бургас

 

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет[2] в ДПС през 2017 г. е 61, или 23.0% от водените на отчет в ДПС през годината.

От отчет в ДПС са снети 107 малолетни и непълнолетни лица, или 40.4% от водените на отчет лица, като 72 (67.3%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 33 лица  (30.8%) - поради поправяне на поведението.

 

Противообществени прояви в област Бургас

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2017 г., са 136. Момичета са 47 (34.6%), а момчета - 89  (65.4%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „бягство от вкъщи” - 40 лица или 29.4%, за „употреба на наркотични вещества” и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - по 18 лица, (по 13.2%),  за „скитничество” - 14 лица (10.3%) и за „просия“ - 9 лица (6.6%).

 

Извършени престъпления в област Бургас

 

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 233.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 151 лица, или 64.8% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 27.5% (64 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 32 лица (13.7%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 11 лица (или 4.7%) - за нанесена телесна повреда, 9 лица (3.9%) - за престъпления свързани с наркотици.

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са 71, от които 27 или 38.0% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 40.8% (29 лица), а на непълнолетните - 59.2% или 42 лица.

През 2017 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 39 лица (54.9%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди и грабеж - по 10 лица (14.1%) и от блудство - 5 лица (или 7.0%).

 

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

 

През 2017 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 213 възпитателни дела. Броят на решените дела е 207, като в срок до един месец са решени 122 дела, или 58.9%.

През 2017 г. местните комисии са наложили 299 възпитателни мерки. Най-често налаганите възпитателни мерки са:

·      „предупреждение“ - в 161 случая (53.8%);

·       „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 53 случая (17.7%);

·      „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 25 случая (8.4%);

·      „задължаване на непълнолетни лица да извършват определена работа в полза на обществото“ – на 21 лица на възраст 8 - 17 години;

·      „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ - в 20 случая (6.7%);

·      „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 9 малолетни и непълнолетни (3.0%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2017 г. са следните:

·      Малолетните лица са - 72 (27.9%)

·      Непълнолетните лица са - 186 (72.1%)

·      Момчетата са - 218 (84.5%)

·      От малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, 40.7% са с начално или незавършено начално образование (105 лица), с основно образование са 51.7%, а 6.6% никога не са посещавали училище.

·      От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 165 лица, или 63.9%, само с един родител - 74 лица, или 28.7%, при роднини - 9, или 3.5%, при приемна грижа - 7, или 2.7%, в специализирана институция – 3, или 1.2%.

През 2017 г. местните комисии в област Бургас са организирали 79 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 14 429 деца. През консултативните кабинети в областта са преминали 363 малолетни и непълнолетни, а обществените възпитатели са работили със 165 лица на възраст от 8 до 17 години.
Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ - http://www.nsi.bg.


Приложение

                                                                                                                    Таблица 1

 

Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо

395

300

410

278

265

Малолетни (8 - 13 г.)

49

79

90

78

46

Момчета

45

62

78

64

34

Момичета

4

17

12

14

12

Непълнолетни (14 - 17 г.)

346

221

320

200

219

Момчета

285

194

290

177

167

Момичета

61

27

30

23

52

 

 

 

 

 

 

Лица, заведени на отчет в ДПС през годината - общо

103

93

106

74

61

Малолетни (8 - 13 г.)

35

27

35

23

13

Момчета

31

20

28

20

8

Момичета

4

7

7

3

5

Непълнолетни (14 - 17 г.)

68

66

71

51

48

Момчета

61

52

62

47

30

Момичета

7

14

9

4

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Таблица 2

 

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица извършители на престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през годината

287

119

157

149

136

Малолетни (8 -13 г.)

85

34

37

41

32

Момчета

60

22

21

30

19

Момичета

25

12

16

11

13

Непълнолетни (14 - 17 г.)

202

85

120

108

104

Момчета

121

55

73

82

70

Момичета

81

30

47

26

34

Лица, извършители на престъпления

341

318

443

333

233

Малолетни (8 -13 г.)

91

75

94

89

48

Момчета

80

64

85

78

40

Момичета

11

11

9

11

8

Непълнолетни (14 - 17 г.)

250

243

349

244

185

Момчета

234

233

326

209

148

Момичета

16

10

23

35

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Таблица 3

 

Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви - общо

287

119

157

149

136

в това число:

 

 

 

 

 

Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип

45

34

48

29

40

Прояви на насилие и агресия

.

.

.

7

6

Тормоз

.

.

.

4

1

   в т.ч. училищен тормоз

.

.

.

1

1

Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място

.

.

.

19

5

Повреждане на обществена и/или частна собственост

.

.

.

25

18

Скитничество и просия

59

30

34

15

23

Употреба на психоактивни вещества

.

.

.

30

18

Проституиране

1

2

1

.

.

Лица, извършители на престъпления - общо

341

318

443

333

233

в това число:

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

.

1

.

.

.

Телесна повреда

7

17

18

8

11

Изнасилване (довършено и опит)

.

.

.

.

.

Блудство

6

8

10

8

5

Кражба

220

197

267

221

151

в това число:

 

 

 

 

 

Взломна

42

34

43

38

5

Джебчийска

9

7

8

19

6

Грабеж

18

12

7

5

7

Противозаконно отнемане на МПС

7

10

9

3

4

Хулиганство

5

9

13

15

3

Престъпления, свързани с наркотици

29

39

55

46

9

Други

49

8

19

2

11


Таблица 4

 

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

(Брой)

Вид на престъплението

2016

2017

 

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

126

43

83

71

29

42

 

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

-

-

-

-

 

Умишлено нанесена телесна повреда

11

3

8

10

3

7

 

Изнасилване (довършено и опит)

2

1

1

1

1

-

 

Блудство

18

14

4

5

5

-

 

Кражба

83

19

64

39

13

26

 

Грабеж

2

-

2

10

3

7

 

Отвличане

-

-

-

-

-

-

 

Измама и изнудване

-

-

-

2

1

1

 

Склоняване към просия

4

4

-

3

3

-

 

Склоняване и принуждаване към хомосексуални услуги

-

-

-

-

-

-

 

Трафик на хора

-

-

-

-

-

-

 

Други

6

2

4

1

-

1

 

 [1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2]Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Добавено : петък, 11 май 2018 09:06 горе назад 843