Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2018 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 

През февруари 2018 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата - 5.1 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2018 г., е 23.7 хил., или c 14.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 18.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.5% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 8.6%.

През февруари 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 51.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужденци и 14.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20.0 и 49.2% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - със 17.3%, следват Руска федерация - с 12.7%, Турция- с 10.2%, Сърбия - с 9.7% и Германия - с 5.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2018 г. намаляват с 0.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 11.9 хиляди. От всички пренощували лица 17.4% са чужденци, като по-голямата част от тях (60.5%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите българи са 9.8 хил., като 43.1% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2018 г. е 18.7% като се увеличава с 2.0 процентни пункта в сравнение с февруари 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 22.1%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 18.6%, и с 3 звезди - 14.2%.

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. са 1 087.1 хил., или с 6.7% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани с 45.7%, докато приходите от български граждани намаляват със 5.0% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

 

 

 Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

Добавено : вторник, 17 април 2018 15:25 горе назад 656