Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Уведомително писмо Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от закона за държавната собственост.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Изх. №  91-97-60                                                                            ПРЕПИС

29.03. 2018 г.

 

 

ДО

„ТОМАС ТУР БУРГАС ” ООД,

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Ж.К „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.*,ВХ.*,ЕТ.*

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕРГАНА  СЕФЕРИ

ГР. БУРГАС

 

  ДО

„ЕТНО КРИС“ ЕООД

 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“ №*

 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНА ГОЧЕВА

 ГР. СРЕДЕЦ

 

 

  ДО

„КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД

 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 УЛ.“ШИПКА“ № *, ЕТ.*

 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ

 ГР. ЛОВЕЧ

 

  ДО

„СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД

 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 Ж.К “ЛАЗУР“, БЛ.*, ВХ.*, ЕТ.*

 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ САБИНА  МЕЧКОВА

 И МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ

 ГР. БУРГАС

 

  ДО

„ВТА ГРУП“ ЕООД

 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 Ж.К “ЛАЗУР“, БЛ.*, ВХ.*, ЕТ.*

 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ САБИНА МЕЧКОВА

 ГР. БУРГАС

 

 

Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от закона за държавната собственост

   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В Областна администрация Бургас е постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-229/12.03.2018 г. от инж. Димитър Великов – Директор на поделение Железопътна секция /ЖПС/ Бургас и адвокат Румяна Трифонова –пълномощници на генералния директор на ДП “НК Железопътна инфраструктура“ (ДП „НК ЖИ“) за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ТОМАС ТУР БУРГАС” ООД , „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД  и „ВТА ГРУП“ ЕООД на недвижими имоти държавна собственост, представляващи открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 - частна държавна собственост и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост по КККР на гр.Бургас в района на ж.п.гара Владимир Павлов. Посочените недвижими имоти са актувани, с Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 7473/09.06.2015г., и с Акт за публична държавна собственост /АПДС/№7335/03.12.2014г. с вписани права за управление на Държавно предприятие Национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСКТУРА“.

 В искането е изложено, че „Томас Тур Бургас“ ООД е било наемател на ДП „НК ЖИ“ от 07.11.2007г. до 07.11.2017г. на ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214 по КККР, намиращи се в района на ж.п.гара Владимир Павлов.Уточнено е, че първоначално договор за наем  бил сключен на 07.11.2007г. между Национална компания „Железопътна Инфрасктруктура и „Томас-Тур“ ЕООД, представлявано от управителя Нуник  Караджиян –Панайотова с предмет на договора: „Открита площ с настилка-1277 кв.м“, намираща се в района на жп.гара Владимир Павлов“ за срок от 5 години и цена 1600 лв. месечно. На 25.06.2009г. между НК „Железопътна инфраструктура“, „Томас Тур“ ЕООД с управител  Нуник Караджиян-Панайотова и „Томас Тур Бургас“ООД представлявано от Гергана Сефери е подписано тристранно споразумение, в което се уговаря, че „Томас Тур Бургас“ ООД встъпва като страна по договора вместо „Томас Тур“ ЕООД от 07.11.2007г. до изтичането на срока на договора.

На 16.07.2009г между ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и „Томас Тур Бургас“ ООД е сключен договор за наем за открита площ с настилка -2276,14 кв.м, с предназначение складово/ производствена дейност или паркинг, със срок на договора от 16.07.2009г. до 07.11.2012г. и цена 3 283,79лв месечно. На 19.12.2009г. между двете страни е сключено допълнително споразумение , в което е намалена площта за отдаване под наем с 973,14кв.м  т.е на 1303 кв.м., съответно и намалена месечна наемна цена в размер на 1879, 84лв. На 30.11.2012г. между ДП „НК ЖИ“- София и „Томас Тур Бургас“ ООД е сключено още едно допълнително споразумение за продължаване срока на договора от 07.11.2012г. до 07.11.2017г. и промяна в цената на същия в размер на 1976,22лв.

Към искането са приложени доказателства, от които става ясно, че в договорния период „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД е преотдало под наем части от имотите на трети лица чрез договори за съвместна дейност както следва:

„ЕТНО КРИС“ ЕООД –Договор за съвместна дейност от 01.12.2016г. за автомивка в ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252);

„КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД – Договор за съвместна дейност от 14.10.2014г за експлоатация и сервиз в ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214;

„СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ООД- Договор за съвместна дейност от 01.05.2013г. за експлоатация на автомивка с метална навесна конструкция и 3 места за миене на автомобили в ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252);

„ВТА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД – Договор за съвместна дейност от 01.01.2011г. за изграждане и експлоатация на офис- метален павилион, ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252).

С писмо изх.№456/05.10.2017г. на ДП “НКЖИ“  ЖП Секция Бургас, „Томас Тур Бургас“ ООД, чрез управителя си Гергана Сефери  е уведомено, че договорите за наем и сключеното допълнително споразумение от 19.12.2009г. изтичат 07.11.2017г. С уведомление ЖИ 37127/23.10.2017г на ДП НК „Железопътна инфраструктура“  на дружеството е съобщено, че договорите са прекратени, считано 07.11.2017г. и същото е поканено да преустанови търговките си отношения с третите лица, да премахне незаконните обекти, да погаси паричните си задължения за наем и консумативи и да предаде имота на ДП „ НК ЖИ“. С последващо писмо изх.№ 586/27.10.2017г. на ДП НК „Железопътна инфраструктура, във връзка с Констативен акт с №0-8/03.07.2017г. на Община Бургас и констатирани нередности „Томас Тур Бургас“ отново е поканено доброволно да предаде на 07.11.2017г. в 10.00ч. имота.

С писма № 503/05.02.2018г. и №547/07.02.2018г. на ДП „НКЖИ“ ЖП СЕКЦИЯ БУРГАС  „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС ООД“, ВТА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД са поканени доброволно да предадат ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214, освободени от изградените в тях обекти, като им е указано, че ако не изпълнят задължението си до 16.02.2018г., „Железопътна секция- Бургас ще се обърне за съдействие към Областна администрация Бургас и органите на МВР.

С получените от държателите уведомления/молби в отговор на поканите от ДП „НКЖИ“, не се заявява съгласие за освобождаване на същите.Единствено дружество „ЕТНО КРИС“ ЕООД, изразява готовност с молба с вх. №586/09.02.2018г. за освобождаване на имот  ПИ с идентификатор 07079.618.179 /пл.№252/, но моли за удължаване на дадения срок, предвид техническото време, което изисква премахването на изградените временни постройки.С писмо №633/14.02.2018г. на ДП “НКЖИ“ ЖП Секция Бургас на дружеството е определен допълнителен срок до 28.02.2018г.

Извършена е проверка от служители на ДП „НК ЖИ", при която е установено, че не са предприети действия по освобождаване на терена, ползван от „Томас Тур Бургас“ ООД, обективирана в Констативен протокол от 16.02.2018г.

На 28.02.2018г. комисия в състав от ЖПС Бургас, отново извършва проверка на обектите, при която е констатирано, че преместваемите съоръжения не са премахнати, обектите не са освободени и работят, видно от Констативен протокол от 28.02.2018г.

Към настоящия момент договорите за наем са прекратени и наемателят държи без правно основание държавно имущество, като не изпълнява и задълженията си по чл.236 ал.2 от ЗЗД за заплащане на обезщетение.

От гореизложеното става ясно, че коментираните имоти представляват открити площи с настилка в ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214 по  КККРР на гр.Бургас в района на ж.п гара Владимир Павлов, които са държавна собственост, съгласно АЧДС № 473/09.06.2015г., съгласно АПДС №7335/03.12.2014г. предоставени в управление на Държавно предприятие „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Същевременно „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, ползва имотите – държавна собственост, без валидно правно основание за това, заедно с „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД, „ВТА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, които също държат имоти-държавна собственост без правно основание.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на административно производство за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на държаните от „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ООД, „ВТА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД без правно основание, недвижими имоти –държавна собственост, представляващи открити площи част от ПИ с идентификатор 07079.618.179, и част от ПИ с идентификатор 07079.605.214 по КККР на гр.Бургас в района на ж.п.гара Владимир Павлов, в управление на ДП „НК ЖИ“

На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства в преписката за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, както и да посочите или представите допълнителни такива.

В случай, че в посочения 7-дневен срок не бъдат събрани доказателства, че имота се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 34 ал. 3 от АПК.

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота на ДП „НК ЖИ”  или на териториалното му поделение „Железопътна секция (ЖПС)” Бургас, административното производство ще бъде прекратено.

Разполагате с възможност да правите справка по преписката всеки работен ден в гореупоменатия срок.

 

 

 

 

С уважение,   

  

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 10 април 2018 14:27 горе назад 975