Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Бургас през 2016 година.

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

През 2016 г. в област Бургас функционират 5 депа за битови отпадъци или с 6 по-малко спрямо 2015 г. поради преустановяване на експлоатацията. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 153 дка, като спрямо 2015 г. площта им намалява с 63.1%.

Наблюдава се известна тенденцията на намаление на образуваните битови отпадъци като за 2016 г. количеството спада до 159 хил. т или с 25.8% по-малко спрямо 2015 година. Регистрира се и намаление на относителния дял на предадените за депониране от общо образуваните битови отпадъци - от 76.2% през 2015 г. на 34.0% през 2016 година. Същевременно се увеличава делът на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от общо образуваните - от 22.4% (2015 г.) на 64.6% (2016 г.) (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Образувани и третирани битови отпадъци

за периода 2013 - 2016 г. в област Бургас

 

 

 

От 2016 г. всички населени места в област Бургас са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 386 кг, като спрямо 2015 г. намалява с 25.5% (фиг. 2).

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население

за периода 2013 - 2016 г. в област Бургас

 

 

В края на 2016 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Бургас е в размер на 859.1 млн. лв. като спрямо 2015 г. се увеличава с 12.7% (фиг.3).

 

Фиг. 3. Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за периода 2013 - 2016 г. в област Бургас

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи.

Използваната методика за събиране на информация относно разходите за придобиване и поддържане на дълготрайните материални активи с екологично предназначение е в съответствие със Закона за счетоводството и Националния сметкоплан в България.

Опазването на околната среда и отстраняването на замърсяванията изисква допълнителни средства. Размерът на тези средства е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси върху околната среда.

Дълготрайните материални активи (ДМА) с екологично предназначение включват:

–        съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления (за водните ресурси, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци, защитата от шума);

–        апаратура за мониторинг и контрол.

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включват оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда.

Повече информация и данни за битовите отпадъци, разходите за придобиване и поддържане на ДМА с екологично предназначение и ДМА с екологично предназначени могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/Околна среда/

Добавено : четвъртък, 18 януари 2018 12:31 горе назад 1093